יום שני, 1 בספטמבר 2014

רבי חיים ויטאל בגנות העצבות ובשבח השמחה

בשערי קדושה לר' חיים ויטאל (ח"ב שער ד') כתב:

"העצבות גורמת מניעת העבודה וקיום המצות וביטול עסק התורה וכונת התפילה ומבטל מחשבה טובה לעבוד את ה', והיא שער התחלת גירוי הסתת היצר הרע וכו', גם גורמת סילוק רוח הקודש מעליו,

וההיפך בהיותו עובד ה' יתברך בשמחה, כמו שכתוב (תהלים ק' ב') "עבדו את ה' בשמחה", כי השמחה מוסיפה חשק רב ואהבה להתדבק בו יתברך,

וכתיב (דברים כ"ח מ"ז) "תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב" וגו'. כי העבודה אם היא בעצבון דומה לעבד העובד לרבו בפנים עצבות וזועפות. וכתיב (משלי י' כ"ב) "ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה". כי העצבון הוא נמשך מזוהמת סמא"ל ונחש שהטילו באדם וחוה, כמו שכתוב באדם (בראשית ג' י"ז) "בעצבון תאכלנה", וכתיב (שם ט"ז) "בעצב תלדי בנים", ועל ידי כך הקדוש ברוך הוא ושכינתו מסתלקים מעליו".


אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...