יום רביעי, 20 במרץ 2013

מדוע נישן? בירור בעניין אמונות כוזביות. מאת סבא


* [סבא, סבא] אה? [היא מבולבלת מזה שברסלב זה כל כך הרבה כתות, היא לא מבינה איך, איך...] כל כך?... [כל כך הרבה קבוצות ומחלוקת, היא לא מבינה מה קורה, היא רוצה לדעת את האמת, היא אוהבת את כולם, אבל היא מחפשת] כשרוצים אמת, כשמחפשים אמת, אז זוכים, מי שרוצה את האמת... אני נולדתי בין מתנגדים גדולים, שהיו למדנים גאונים, צדיקים מפורסמים בכל העולם, ואני, ואני לא, לא קיבלתי, לא ידעתי כלום, אבל אני חיפשתי אמת ומצאתי איש אחד, כן, רבי ישראל קרדונר, והעולם הלמדנים, החסדים, כן, וראיתי, וראיתי מה זה ברסלב, כן, והיה לי, הייתי גיבור כזה שלא... עזבתי כל העולם, ונדבקתי וקישרתי עצמי לרבי ישראל מקרדון, כן, זהו העולם! (סבא צוחק), נסים, נסים שאני נמצא בעולם, מה שסבלתי מהשם 'ברסלב', אבל היום יש, יש ספרים, כן, מי שרוצה אמת, מי שאומר "ליקוטי תפילות", אז הוא מוצא האמת! (סבא צוחק)...

* העיקר הוא עניוות, אני זוכר הענין שלי, הקשר שלי עם רבי ישראל (קרדונר), זה היה תמיד חוק, אני הייתי כל הזמן, כל השנים, לא יכולתי ממש, לא יכולתי רגע בלי רבי ישראל, לא יכולתי לחיות בלי רבי ישראל, כי היה בנינו קשר כזה ואהבה כזה שהוא מיוחד בעולם, שזה לא, לא רגיל, כי הענין שלנו, אני כל כוונתי לא היה בשביל לתת כבוד לרבי ישראל, כל כוונתי היה לחפש, לחפש אולי אני אמצא איזה אור, אולי יכול להאיר לי איזה אור איך, איך לעבוד ה' באמת, זה העיקר, וגם כן הוא אותו דבר, הוא לא חפץ בתלמיד כמוני רק בשביל זה אולי יצליח להאיר בי איזה, איזה ניצוץ מרבינו הקדוש, שיהיה לי טובה בעולם הזה ובעולם הבא, זה היה העיקר כוונתינו ועיקר הקשר שלנו, בשביל זה הצלחנו, שיש לו קיום, כבר יש שבעים שנה מרבי ישראל, והענין שלו לא נפסק, הוא, הוא התחיל ממני, התחיל הרבה קודם לפני ממני, אבל זה היה כל, עיקר העבודה שלו, המטרה שלו להשאיר בעולם הזה את האור של רבינו, להכניס באנשים, ואלו האנשים יספרו לחברו ו... כן, ויהיה לו נעשה תלמידים אחרים.
וזה היה עיקר הכוונה שלו, לא להרבות כבודו ולפרסם, שיהיה מפורסם רבי ישראל, רבי... זה, אדרבה, מצד זה היה צנוע כזה שאין, שאין בעולם צניעות כזה, היה צנוע שלא ידע, הוא בכה לפני השם יתברך והוא עבד השם בכל כוחו, בכל נפשו ומאודו, כמו שכתוב "בכל לבבכם, ובכל נפשכם", לא רק הוא אמר, היה רגיל לומר ככה, כן (סבא צוחק)  והוא... אבל גם כן אנחנו אם רוצים להצליח, אז אנחנו צריכים לחפש אמת, בכל ענין, רק אמת, אני רוצה ללכת ארבע אמות או יותר, בשביל אולי על ידי זה אזכה לשמוע איזה דיבור שזה יהיה לי טובה לעבוד את השם יתברך, זה עיקר החיות, לא כמו רגיל, רגילים לנסוע לאדמו"ר [כן, כן] אבל אף פעם... אוי וי, זה, אוי, זה אמת, זה ענין רבינו הוא רק אמת, עוד פעם, עוד, עוד... זה, זה רק ענין רבינו, הוא אמת, הוא אמת זך וצח כזה שעדיין לא היה בעולם אמת כזה, כל הצדיקים הם הולכים בדרכי האמת, אבל יש אמת, יש, יש רבנים ואדמו"רים, כן, האמת של רבינו הוא, הוא תכלית השלמות שאין שלימות אחריו, העבודה שלו בענין, הענין הקשר שלנו עם רבינו, זה רק אמת, כמו שהייתי עם רבי ישראל (קרדונר), הוא היה, הוא האמין ברבינו, שבאמת הוא, הוא האמין, כן, אמונה כוזבית זה לא כלום, אמונה של שקר, אני מאמין, אבל זה לא כלום, לא שווה כלום, אדרבה זה מזיק, זה, זה לא כלום, רבינו הקדוש אמר: "לפני ביאת המשיח, בדורות האחרונים, יהיה שני קליפות", ככה אומר רבינו: "קליפה אחת - הכפירה, לא להאמין בתורה,  בהשם יתברך, כפירה! זה קליפה אחת. והקליפה השניה - הוא "האמונות כוזביות", יש שני קליפות, 'כפירה', ו'אמונה, אמונות כוזביות', כן, אבל שניהם הם קליפות, זה עדיין, זה בחינת עמלק, זה לא... אין לו קיום ולא יוצא מזה כלום, אדרבה זה מזיק, ורבינו הקדוש הוא אמונה, אמונה צח כזה שעדיין לא היה בעולם, שרק הוא יכול להכניס בלבנו התכלית האחרון, האמת, שהעיקר הוא לעבוד השם, בלי, רק בלי, בלי רדיפת כבוד ופרסום, כי עם, עם, עם כבוד ופרסום, אז אין כלום, זה, זה אמונות כזביות, זה לא, זה, זה לא אמת (סבא צוחק)

* הלומדים הם, הם לא יודעים כלום, רק גאוה וכבוד וכסף, כסף, ורבינו הקדוש הוא רק אמונה וביטחון (סבא צוחק), הוא, ורופא אותנו אם כמו שאנחנו, רק בוא אלי, אני יכול לרפאות אותך... (סבא צוחק)

* אנחנו צריכים לשמור כל רגע שאנחנו חיים, לשים כל כוחנו ומוחנו ולבנו בה"ליקוטי הלכות", "ליקוטי עצות", ושזה יהיה מונח בכל האיברים, בכל המח, בלב, בכל איבר, בשביל עבודת השם, לא, לא, לא... לא בשביל להיות "בקי" בשביל, בשביל... [בשביל העולם] כן [בשביל הקדוש ברוך הוא] זה כבוד גדול, בקי ב"ליקוטי מוהר"ן", אבל לא בשביל כבוד, לא ב... רק בשביל, בשביל לעבוד השם יתברך עם כל דיבור, כן!

* הכל תלוי בידינו, הכל תלוי בידינו כפי שאנחנו מוכנים למסור נפשנו לחפש האמת, לא חס ושלום להיות תקוע בכבוד, בפרסום והבלי עולם הזה, זה, זה הכל לא כלום, לא שווה כלום!
אבל אם הוא היה, היה זוכה, אם הוא היה מחפש אמת, מה זה אמת? לא בשבילי, הכל, התורה לא בשביל, בשביל כבוד שלי ולא בשביל בני לא בשביל הדורות שלי, התורה בשביל השם! ולא בשביל יהיה כבוד וכסף, פרנסה וכסף, כי אצל העולם, כל זמן שחיים, כל... יודעים שהכסף לא כלום, אבל כל זמן שהאדם חי הוא, הוא רוצה כסף, כן, כסף וכבוד, שני דברים, ואי אפשר לצאת מזה רק על ידי ה'בעל תפילה', הוא מוציא מכסף ומהתאוות ומכל העוונות ומ... זה עיקר התיקון, ה'בעל תפילה', וודאי (סבא צוחק)
רבינו ורבי נתן (סבא צוחק) זה אמת, אבל זה האמת אי אפשר לדבר עם אנשים, כי הם שקועים במה שהם שקועים ולא, ולא חושבים שזה אמת, שזה, כמו שזה דבר ממש, "אתה משוגע? אתה ברסלב, אתה משוגע, מה אתה, מה אתה אומר? כסף לא כלום? כבוד לא כלום? אתה משוגע?" הוא לא יכול להבין את זה (סבא צוחק) ככה העולם, ככה העולם, יש בעולם, יש עולם, ויש רבינו, כן, אם אתה רוצה להיות שקוע בהבלי עולם הזה? נו, מי, מי, מי מכריח אותך? כן, אם יש שכל, אז תרוץ, תברח למקום שצריכים להציל את עצמך, אם, ואם לא חושב על זה? הוא מרחם על הילדים שיהיה להם כל הכבוד שבעולם וכל הכסף, איזה בושה (סבא צוחק), אז, אז לא כלום, לא עשה לו כלום...

אני ראיתי את רבי ישראל (קרדונר), שכל חיים, כל החיות, כל ה... הכל היה איך לעבוד השם (סבא צוחק), יש כאלה בעולם שמחפשים כסף וכבוד (סבא צוחק), זה כלום, הבל שבהבל, אוי...
רבינו הקדוש הוא גילה והמשיך חכמה כזה בעולם, שכל אחד ישליך את כל התאוות, ויתהפך העולם כולו לגמרי (סבא צוחק), רק הגאוה והכבוד, רבינו הקדוש מבטל הגאוה והכבוד, והעבירות ומקומות הטומאה, הוא, הוא מהפך את הכל, נעשה מהם אין ואפס, מכל התאוות (סבא צוחק).
רבינו הקדוש הוא מגלה לנו שזה הפסוק, הוא מגלה לנו, שהעיקר הוא לעבוד השם, ואם לא, זה לא כלום, הוא יושן, לא עושה כלום, אה, צריכים, צריכים להזכיר עצמו שהעולם הזה לא כלום, ולזכור שהעיקר הוא לעבוד השם, ללמוד תורה ולקיים, זהו, לא להיות למדן וללמוד לכסף וכבוד, לא, זה, זה טעות, זה, זה, כל זמן רבינו הקדוש לא היה בעולם, לא ידעו מזה, עכשיו כשיש כבר ה"ליקוטי מוהר"ן" ו"ליקוטי תפילות" ועוד, ועוד, אז צריכים אנחנו לא לישון, לחפש דרכים איך לעבוד השם, כי בלא עבודת השם, בלא תפילה, בלא אמונה, זה לא בני אדם, חמורים (סבא צוחק), יוא, העולם מדברים, מדברים ומדברים, וזה רוצה כבוד, וזה גאוה, וזה זה, הכל רק עולם הזה, אבל בא רבינו הקדוש ואומר: "לא, העולם הזה לא כלום, העיקר רק עולם הבא", לחפש את השם יתברך, את התורה והתפילה, ואמונה ואמת (סבא צוחק), אם לא, אז ישנים, אז, אז הוא, הוא, הוא ישן עוד לילה ועוד יום ועוד לילה, ולא יודעים, ולא יודע, ושוכח כלל מהעיקר, שהוא העולם הבא, ולעבוד השם...

...רבינו הקדוש הוא בא עכשיו לעולם, לקרב אותנו לעבוד את השם יתברך, לא לכסף ולא לכבוד ולא לפרסום (סבא צוחק), עד עכשיו לא ידעו, עכשיו רבינו הקדוש כבר ישנו בעולם, הוא לומד אותנו איך, שהעיקר הוא לעבוד השם, ואם לא, אז ישן, ישנים (סבא צוחק), בשביל מה החיים? בשביל מה השינה? בשביל מה האכילה? בשביל אמונה, בשביל שיהיה לנו חיות לזכור שיש עולם הבא, העולם הזה לא כלום, יבוא... הנה הוא עכשיו פה, אחר כך הוא שמה (סבא צוחק)
עוד לחם, עוד כסף, עוד תאוות, מה יהיה מזה? זה לא חיים, מיתה יותר טוב מחיים כאלה, עיקר החיים מהתורה, "כי היא חייך ואורך ימיך..", אבל בלי התורה, אין חיים, אין כלום, אין ימים, אין, לא, ישנים כל השנים וכל הימים, ישנים ומחפשים רק כסף וכבוד, כסף וכבוד, כן, בשביל זה, בשביל זה נברא העולם? בשביל זה אנחנו חיים? אנחנו חיים רק ללמוד תורה, ולבקש השם יתברך בתפילה, לקיים התורה, לקיים מה שאנחנו לומדים, רק לא בשבילנו, בשביל, בשביל כבוד ושם ולכסף, כן. אה, אני רוצה לאכול [סבא] אה? [איך בורחים מהכבוד? שלומדים תורה ומתפללים בין אנשים, איך בורחים מהכבוד?] אין זמן בשביל כבוד, אין זמן בשביל תאוות, אין זמן, רק העיקר רק ללמוד תורה ולקיים, בשביל זה נברא העולם, בשביל זה אנחנו חיים [הגוף כל הזמן רוצה כבוד] (סבא צוחק) אה, אה, צריכים לא לישון ולא לחשוב שום דבר, שום דבר, לא כסף ולא כבוד ולא... רק העיקר ללמוד תורה ולקיים התורה, בשביל זה נברא העולם,
זה פלא מרבינו, רבינו היה לו בני אדם שהיו קדושים צדיקים אמיתיים, ושברחו מן הפרסום והכבוד של זה העולם!

הוא הרבי של כל, של כל, של כל, של כל ישראל, הוא יתקן כל העולם, יתקן כולם, אבל אף-על-פי-כן צריכים לשמור, צריכים לשמור עצמו, כי הכל אפילו שיש דיבורים, יש גם כן חילוקים, לא, לא, העולם לא הפקר לעשות, חס ושלום, מה שרוצה, ואחר כך ירצה כבוד ופרסום.
זה העיקר, ספרי רבינו, הלוואי, הלוואי [אבל ספרי רבינו והלכה] והלכה, וודאי, גם הגמרא קודש קדשים, תורת השם, זה תורה, תורה שבעל פה, הש"ס, כן, אבל כל אחד לפי כוחו, לפי, לפי דעתו, אבל יכולים, אם רוצים באמת, אז נכנס ברכה, וזוכה לעסוק הרבה בעבודת השם, בתורה ותפילה, לפי הרצון, לפי... אם רוצים, אז יכולים לעבור על כל, על כל התורה כולה, רבינו הקדוש הוא מדבר, מה יש ללמוד, הש"ס ומפרשים, והתורה, מה שיש, אבל אם יש רצון לאמת, רצון חזק, נו, העיקר הוא באמת, לחפש באמת, לא בשביל עצמו, ולא בשביל שם, בשביל כבוד, בשביל כסף, רק באמת בשביל השם יתברך, לדעת איך לעבוד השם יתברך, זה כל התורה...

רבינו הקדוש אומר ב"ספר המידות": "השם, הקדוש ברוך הוא, דעתו נוטה תמיד לרוב, ואם הרוב רשעים, אין דעתו נוטה אחריהם" (סבא צוחק), רשעים, לא רק רשעים, רוצחים, זה יש רשעים רוצחים, שהם הולכים עם, עם , עם גרביים לבנות, ועם שטריימל גדול, כן, והם, והם רוצחים, הם מסתירים את האמת מן העולם, כן, הם עושים עצמם כצדיקים, שהם צדיקים, שהם יודעים לעזור לנו, רבינו הקדוש אמר: "זה רק אני יכול לעזור! (סבא צוחק), כן, יש דברים, שאי אפשר להגיע לשם שום תיקון, ושום אחד לא יכול לעזור, אבל אני יכול הכל, מה שאתם לא יכולים, אני יכול!"

כל ה"ליקוטי מוהר"ן" הוא רבינו, כן, אבל בחכמה גדולה, צריכים להיות חכם, חכם לידע מעצמו, רבינו הקדוש גילה טיפה מן הים, כל דבר הוא, הוא, הוא "מועט מחזיק את המרובה", מועט, בדבר אחד, הוא מחזיק את כל העולם, המרובה הוא בלי שיעור (סבא צוחק), מחזיק את כל העולם [ראשי תיבות רב"י] יוא, "ר'אש ב'ני י'שראל", הוא ה"ר'אש ב'ני י'שראל", הוא הרב"י, כן (סבא צוחק) מי שגילה את זה, זה הוא, הוא "ר'אש ב'ני י'שראל", הוא הרבי! וגם, וגם כן "ר'שעים ב'חושך י'דמו" ראשי תיבות רב"י, רשעים, רוצחים, שהם מרחיקים ומסתירים מן העולם את האמת, כן, רק, הם רק, הם רוצים רק כסף, כסף וכל התאוות, כן, רבנים [רבנים] כן, יש רבנים כאלה, וודאי, לולא זה... ["ר'בנים ב'חושך י'דמו"] מה? רבינו הקדוש אומר: "עבירה לא שייכים, לא שייך לישראל, לישראל, ואיך, ואיך הוא בעוונות, העוונות זה שייך רק לגויים, לנו לא" (סבא צוחק) נו, איך, ואיך באים לעוונות? זה לא שייך, ואיך באים לעוונות? באים לעוונות שנעלם הראש בית אמיתי, הצדיק האמת, בשביל זה כל, בשביל זה באים העוונות, כן, הגמרא אומרת: "אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות", רוח שטות זה הפך, הפך הדעת, כן, וזה הוא, מגודל שנעלם הדעת. רבינו, אם היה העולם מקבלים את רבינו, הו, יהיה, זה יהיה, יבוא הזמן...
יהיה מלא כל, כל העולם מהספרים, כל אחד צריך ספרים, כל אחד ואחד, וגם כן בשביל הילדים הוא צריך הרבה ספרים, הילדים והילדות (סבא צוחק) [כל אחד, כל אחד יקבל ספר] אולי נלך בחוץ להודיע, להודיע, להודיע, להודיע, להודיע, להודיע (סבא צוחק), כל השקרנים יהיו נופלים ויתביישו מאד, הם ישאלו: "מה להודיע?", הם לא יודעים מה להודיע, אנחנו יודעים מה, מה שיש להודיע (סבא צוחק)...

* ["העיקר והיסוד שהכל תלוי בו"] שהכל תלוי בו ["הוא לקשר עצמו להצדיק שבדור"] (סבא צוחק) ["ולקבל דבריו על כל אשר יאמר"] יוא ["כי הוא זה"] כי הוא זה [דבר קטן ודבר גדול] ודבר גדול [לבלי לנטות מדבריו, חס ושלום, ימין ושמאל] (סבא צוחק) [וצריך להשליך מאתו כל החכמות ולסלק דעתו, כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב האמת] (סבא צוחק) [וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלמות] ואינו בשלמות [ואינו מקושר עדיין לצדיק] לא, הוא מקושר לשקרן  לא לצדיק (סבא צוחק) [כן, ככה רבינו אומר, וכל עיקר קבלת התורה היה, שישראל השליכו מאתם כל החכמות, והאמינו בהשם ובמשה עבדו, בבחינת "עם נבל ולא חכם", ותרגומו: "עמא דקבילו אורייתא, ולא חכימו"] לא, לא חכימו [וכן עיקר קבלת] החכמות...
["להשליך כל החכמות, רק תמימות ופשיטות"] העולם הזה מסוכן מאד, צריכים לרחמים רבים ולהתפלל להשם יתברך תמיד, שנזכה לדעת אמת, יש בעולם הרבה שקרנים שהם מחריבים את העולם, אבל השם יתברך גדול מאד, הוא יהפוך הכל לטובה [יש הרבה מפורסמים של שקר] כן! כן! רבינו הקדוש גילה בזה פלאות גדולות, גדולות...

* תגיד להאבא: "אשריך שאינך רבי, אם הייתי רבי, מה היה ממני?", אתה תגיד לאבא: "ברוך השם, שאתה לא רבי", כל הגאונים וכל הגדולים של העולם יתביישו ויתבטלו נגד רבינו, איש אחד (סבא צוחק), דיבור אחד מ"ליקוטי מוהר"ן" ינצח את כל, כל העולם, דיבור אחד. "גמרתי ואגמור" לא אמר שום צדיק, רק רבינו הקדוש! (סבא צוחק) היה להם מלך, בא רבינו: "אני אנצח כל העולם, אני, אני, אני, אני הרבי, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אני" (סבא צוחק), וכל העולם יתביישו, הוא ישאל כל הגדולים: "מי הרבי?" (סבא צוחק), והם כולם יגידו: "אתה הרבי, לא השקרנים, אתה הרבי" (סבא צוחק)
הוא [רבינו] ישאל לכל הרבנים: "מי הרבי?" (סבא צוחק), רבינו הקדוש כבר גילה מי הוא הרבי, "ר'אש ב'ני י'שראל" הוא ראשי תיבות רב"י (סבא צוחק), הכלל, השקרנים יאמרו: "הרבי הוא רבינו הקדוש רבי נחמן, הוא הרבי", כל הגדולים וכל הגאונים יאמרו, יאמרו, משיח ישאל אותם: "מי הוא הרבי?", אז כולם יגידו ויאמרו: "הרבי, אתה הרבי, אתם הוא הרבי", לא יהיה אחד שיאמר: "הרבי הוא זה", רק רבינו הקדוש כולם יסכימו (סבא צוחק).

* וגם כן השיחות שלו צריכים להתגבר לכוון את עצמו באמונה, באמת, ולא להיות חכם, אנחנו רחוקים לגמרי מהשם, ורבינו הקדוש הוא עושה עימנו פלאות כאלה, הוא, הוא מהפך הכל, הוא מתקן (סבא צוחק), זה תלוי בליבנו, אם רוצים, אם לא רוצים לקבל מה שהוא אמר רבינו, אם לא רוצים לקבל, נו, רבינו הקדוש אף-על-פי-כן הוא עוסק בהתיקון שלו, אף-על-פי שהוא, אף-על-פי שהוא כמו שהוא, אבל הוא, הכל לפי החשבון ולפי הלב, לפי האמונה, אז זוכים לכל טוב, זוכים לכל הישועות, וכל הישועות הוא רבינו! (סבא צוחק), כל הישועות של כל אחד מישראל בכל יום ובכל עת, אצל רבינו, כן, אז צריכים, צריכים לקבל עלינו, אם לא רוצים לקבל, אז... יהיה הזמן, אסור להרהר אחרי רבו! אסור להרהר אחרי רבו! רבו! הוא הרבי שלי ושלך ושל כל ישראל, הוא הרבי! "ר'אש ב'ני י'שראל" ראשי תיבות רב"י, זה גילה רבינו הקדוש ב"ליקוטי מוהר"ן", הוא ה"ר'אש ב'ני י'שראל" והוא הרבי! הוא הרבי שלנו, ככה, כן, ולעשות גם כן "ר'שעים ב'חושך י'דמו" ראשי תיבות רב"י, "ר'שעים ב'חושך י'דמו" הוא ראשי תיבות רב"י, יש רשעים שלא יכולים לעזור לנו והם אומרים שהם הצדיקי הדור באמת, זה שקר! בשביל זה אנחנו בגלות כל כך, השקר מתגבר, אבל השקר יפול והאמת יקום! כן (סבא צוחק), רק, אם לא היה לנו רק תורה אחת מרבינו, "ר'אש ב'ני י'שראל" ראשי תיבות רב"י, הוא גילה את זה, הוא הרבי והוא ה"ר'אש ב'ני י'שראל", הוא הרבי שלנו! של כל ישראל!, כן, העיקר על הרבי הצדיק האמת, ה"ר'אש ב'ני י'שראל", הוא עיקר, הוא שמאיר בנו התורה והמצוות וכל התיקונים שאנחנו צריכים.
"ר'שעים ב'חושך י'דמו" ראשי תיבות רב"י, כן [זה מפורסמים של שקר] הוא כבר רשע, רשע [מה?] "ר'שעים ב'חושך י'דמו" ראשי תיבות רב"י [יש עוד רשעים?] "ר'אש ב'ני י'שראל" ראשי תיבות רב"י, ו"ר'שעים ב'חושך י'דמו" ראשי תיבות רב"י ["ר'שעים ב'חושך י'דמו" זה מפורסמים של שקר] כן! [ו"ר'אש ב'ני י'שראל" זה מפרסום של אמת, צדיקים, צדיק אמת] כן, "ר'אש ב'ני י'שראל" אחד, זה רבינו הקדוש!

* יש ב"ספר המידות" הדיבור מרבינו שגילה: "ביאת המשיח תלוי בקרבת, בקרבת הצדיקים", נו, אנחנו יודעים זה דברי הם, הם, הם מעיינות, כל דיבור הוא מעיין חכמה ש... כן, וגם זה הענין, גילה רבינו, גילה ש"ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים", ואנחנו יודעים מה זה, מי, מי הם הצדיקים, רבינו ואנשיו האמיתיים, לא השקרנים, יש שקרנים הרבה, ברסלב, בברסלב, כן, יש שקרנים, אבל, אבל זה לא, לא, זה לא, בא בחשבון, זה, זה לא ברסלב, ברסלב זה רק אמת, שקר, לא ברסלב!

* אני הייתי תמיד בעצבות, כן, שבור, שבור, אבל זה היה טובה גדולה, כי הייתי שבור וזה, וזה הקריב אותי להשם יתברך, לתורה, כן, כן, זה היה לטובה, כן. [אז מה עשיתם בשביל לצאת מזה? מן הלב הנשבר, מה? התפללתם יותר? הלכתם לצדיקים?] כן, התגעגעתי, היו לי געגועים להשם יתברך, כן. ואני התביישתי, אני חשבתי שרק אני יש לי יצר הרע, יש לי תאוות, וכולם הם נקיים, אני לא ידעתי מה, ממה שיש אצל אחרים, אז אמרתי: "כל התאוות וכל הצרות וכל... הכל, הכל, אני גרוע יותר מכל העולם, מכולם", אני לא ידעתי שהאחרים יש להם גם כן יצר הרע... (סבא צוחק) פתוח? (ההקלטה) [כן] אוי, אוי [אז מה עשיתם? הלכתם לצדיקים? הלכתם... מה?...] אני רק ידעתי, שאני קרליני, אני יש לי, יש לי קרלין, הוא, האדמו"ר של קרלין, הוא יודע, הוא בעל רוח הקודש, והוא יודע... הוא בחוץ לארץ, ואני בארץ ישראל, הוא יודע, הוא מכיר אותי, והוא... (סבא צוחק) ואני הייתי שמח מאד, כי הקרלינים אין, אין... כל מיני חסידות יש להם איזה דבר מיוחד שהוא מתפאר והוא... כן, שהוא עובד השם... אוי, אוי, כן, כן, [אז מה] אז, אז אני חשבתי שהאדמו"ר שלי קרליני, קרלין הוא יותר גדול מכל האדמו"רים, כי הם צועקים בתפילה, ואני אהבתי לצעוק להשם יתברך, כן, והם צועקים, אבל אני צעקתי... היה איש זקן על ידי, שהוא, הוא אמר לי: "אתה רשע! אני איש זקן, אני כבר לא שומע, ואתה רוצה לעשות אותי חרש לגמרי? מה אתה רוצה ממני? מדוע אתה צועק כל כך?". אז אני חשבתי שהאדמו"ר שלי הוא בחוץ לארץ, הוא מכיר אותי והוא בעל רוח הקודש והוא, והוא, והוא... יש לי, יש לי, היה לי, יש לי אדמו"ר קרלין! (סבא צוחק) אוי, עד שפטרתי את, את הקרלין, אל תשאל, אוי, אוי. כשזכיתי להתקרב לרבינו, מי יודע, לא... הקליפות מקודם, שהיה לי, קרלין זה וזה... זה, זה, מזה היה לי בלבולים, יש אדמו"רים שהם בחוץ לארץ, אדמו"רים לא היה בארץ ישראל, בארץ ישראל לא היה אדמו"רים, רק בחוץ לארץ (סבא צוחק) אז אני חשבתי, לפני ביאת המשיח, משיח, כל מה שמשיח איננו, לא, עוד לא בא, אז האדמו"רים הם בחוץ לארץ, הם לא יכולים להגיע לארץ ישראל, כי הקדושה שלהם הוא...(סבא צוחק) כן. אני חשבתי כל האדמו"רים קודש, אבל קרלין הוא קודש קודשים. אבל ברוך השם, השם יתברך עשה לי נסים, שזכיתי להתקרב לרבינו, וזכיתי להבין ולראות ולהרגיש מה, מה שזה יהדות ומה שזה תורה, מה... כן. אוי... אוי...
אבל, אבל לא היה לי מי שידריך אותי, לא היה לי את רבינו, לא ידעתי מרבינו, אחר כך כשזכיתי להתקרב, אז מה ידעתי? אני ידעתי מה שאני יודע עכשיו?! (סבא צוחק) אבל כל ידיעה שאני זכיתי להרגיש האמת היה... הרגשתי: "הו! זה, זה אמת כזה, אין, אין כמוהו, זה..." עד שזכיתי לפטור את קרלין וכל הקליפות, כן. כי נתקרבתי לרבינו ונסעתי לירושלים, ובירושלים היא עיר של תלמידי חכמים גאונים צדי... גאונים גדולים, אבל אנשי שלמינו הם היו שבורים והם היו נכנעים אצלם מה ש... וכל דיבור ששמעתי מאנשי שלמינו, הרגשתי אמת כזה, ראיתי, הבנתי, השם יתברך נתן לי חכמה ושכל להבין, אני ראיתי את רבי נפתלי כהן, הוא איש חכם ומשכיל והוא היה, הוא היה חכם גדול, כן, והיה בנאי, הוא היה יכול לבנות, לבנות בתים גדולים, והוא בנה את הבית הכנסת... [אבל את רבי ישראל קרדונר הכרתם לפני כולם, כן?] אה? [את רבי ישראל, את רבי ישראל קרדונר הכרתם לפני כולם, לפני רב נפתלי כהן?] אה, בוודאי! [את כולם, קודם כל את רבי ישראל] בוודאי, קודם כל רבי ישראל! כן, כן, הוא פתח לי כל השערים, כן. על ידו זכיתי להבין, זכיתי... כן.
והאיש רב נפתלי, אני, אני שאלתי אותו שאלות, מה לעשות אם היצר הרע? והוא אהב לדבר איתי, הוא ראה את התמימות והאמת שלי, אז הוא אהב אותי מאד, כן. נו, הוא, הוא לא היה יכול, היה מרחק גדול, הוא היה כבר זקן, ואני, ואני... וגם כן אני פשוט, והוא היה בן תורה, והוא דיבר איתי, הוא, הוא לא אהב לדבר הרבה, אבל... הוא לא דיבר הרבה, אבל היה זה, היה, בהדיבורים שלו היה חכמה קדושה, כן. והוא, והוא הכניס בי רוח, רוח חדש, כן, מענין רבינו, כן. הוא הסביר לי מה ענין אמונות כוזביות, כן! הוא אמר: "שזה כוזבות זה כוזביות, אמונות כוזביות", אז אני חשבתי, הקרלין, האדמו"ר שלי קרליני הוא לא, הוא לא, הוא לא כזבן, עד שזכיתי לידע שגם הוא איתם ביחד, עד שזכיתי לידע ולהבין את זה, כי אם לא הייתי מבין, היה, היה לי צרה גדולה, זה הלב, יש בלבי פגם, כן, מום, מום, נו, מה עושים? וברוך השם, השם יתברך עזר לי שהדיבורים ששמעתי מאנשי שלומנו בירושלים, היה לי לנחמה, ישועה, ישועה ונחמה, והוא האיר בי אור גדול, לידע מה זה...
 כן, ראיתי שקרלין, קרלין, קרלין, קרלין, כן, וגם כן כולם, אני החזקתי מכולם, מכל השקרנים, "רק השקרן שלי הוא, הוא קדוש וטהור ו..." קרלין! עד שפטרתי את זה, עד שזכיתי להבין שזה שקר, גם קרלין וגם כולם (סבא צוחק) כן. אבל הייתי שמח בחלקי שזכיתי... להודיע, לראות ולהבין ולהשיג שזה שקר וזה אמת! נגד כל העולם! "ונהפוך הוא", כן. אני, אני, אני עשיתי כך: "מי אתה? מה? מה? מה אתה יודע? מה אתה מבין?", לא! השם יתברך מצמצם עצמו לישראל בער גם כן! כן. זכיתי להרגיש ולראות ולהבין שזה אמת וזה שקר! כן. (סבא צוחק) זה... זה היה בזמן שכל העולם היו משוקעים בהשקר, באדמו"רים, ואני זכיתי לראות להפך מכולם, כן. ולא, לא השפיע עלי, הם רבים והם גדולים בתורה, "מה? מי אני? מה אתה?", לא! האמת הוא חזק, גיבור חזק מאד כזה שאין כמוהו! (סבא צוחק)

* אני הייתי יחיד, יחיד הכי גרוע והכי קטן, נו, ואני עשיתי להם מחלת, מחלת לב, לכל, לכל הגדולים האלו, כן (סבא צוחק), אני לא, לא עשיתי כלום, אני רק חיפשתי ועשיתי מה שרבינו הקדוש, הלכתי בדרכי רבינו, והתפללתי כמו שראיתי, כן, כמו שרבינו הקדוש מלמד אותנו, מה זה תפילה, איך להתפלל להשם יתברך בכל הכח, בכל לב, כן, והם היו ישנים, בפרט כשזכיתי להכיר את רבי ישראל קרדונר, את ה... והוא היה מקושר לרבינו אחרי כל, כל חסידי ברסלב כל אנשי, כל העובדי השם באמת, חסידי ברסלב אמרו על, על רבי ישראל: "מי יכול לדמות לרבי ישראל?, רבי ישראל הוא המסירת נפש כזה", לא הבינו איך יש כח לאדם? איך יש לו כח כזה? אני זכיתי לראות מה זה העולם, שגדולי תורה וחסידות ועובדי השם, ומה זה ברסלב, ראיתי בעיני מה שזה (סבא צוחק), כן, והיה לי ניסיונות, היה לי נסים, נסים, הם כולם היו גדולי תורה, והם היה הרבנים שלי, אני למדתי אצלם, ואני ראיתי, אני ראיתי שהם היו גדולי תורה, אבל היו רודפים אחר הכבוד ואחר הכסף של העולם, כן, ואני זכיתי להבחין ולהשיג ולהבין איפה האמת ואיפה השקר! כן, ראיתי שיש אמת אחד בעולם, רק ברסלב, ראיתי איש אחד בעולם, והוא היה צוחק מכל העולם (סבא צוחק).

* השם יתברך עשה עמי פלאות, אני הייתי בידם, וברוך השם, עכשיו אני ברוך השם יצאתי לגמרי, לגמרי מהשקר, ברוך השם, נסים ונפלאות כאלה, אורות פלאות כאלה, לא היה עדיין בעולם, וזה יאיר, וכל העולם, וכל העולם ישליכו כל השטותים, כל הכסף וכל הכבוד וכל השקר, כל השקר יתבטל, ויהיה, ויתגלה רק האמת, וזה יהיה עולם חדש, עולם האמת, לא עולם השקר, שקרנים, יתגלה אור רבינו הקדוש בעולם, אז יהיה עולם אחר לגמרי, עולם חדש (סבא מאריך בתיבת "חדש"), לא, לא, לא זה, העיקר רק רבינו הקדוש, זה, זה צריך להאיר בכל העולם, בכל ישראל, כל זמן שזה לא, שעדיין לא נתגלה, אין כלום, אין לנו כלום, צריך להתגלה, אור רבינו הקדוש זה אור חדש לגמרי, שלא היה מעולם, שהוא יכול לעזור לנו, לתקן אותנו, לחדש אותנו...

* ...היה זה טובה גדולה, בפרט עכשיו שאנחנו רואים בעינינו, שכולם נופלים, נופלים מיום אל יום, השקר נופל, כן, כל האדמו"רים מתו, נפלו כולם, לא נשאר אפילו אחד מכל המתנגדים, כן, רק אני נשארתי, אני יחיד (סבא צוחק).

* הוא והאמא והאחים הם בכו אותי, ואני הייתי אכזרי על אבא ועל האמא, ואמרתי: "רק ברסלב!". (סבא צוחק) עכשיו אני רואה איך נראים השקרנים, כן, איך נראים, איפה הם, כן, לא נשאר בעולם כלל, רק ספרי ברסלב. (סבא צוחק) זה, זה בורא עולם חדש, כל דיבור של רבינו. ואנחנו צריכים למסור נפשנו על זה ולהכניס בלבנו ובלב זרענו ודורותינו, ולדבר תמיד רק בזה, איך זוכים לצאת מן, מן העוונות ומן התאוות (סבא צוחק) ואיך זוכים לתקן, הכל! בכח רבינו הקדוש. הוא גילה לנו שהוא יכול לעזור לנו, הוא יכול לתקן אותנו כמו שאנחנו! (סבא צוחק)

* כולם יתבטלו ויתביישו, כל הגדולים, כל הגאונים, כל הגאונים, לרבינו, "חטאנו, עוינו, פשענו, גזלנו, רשענו" (סבא צוחק).

* [אתה הכרת את הרב מגור הקודם הגדול, הבית ישראל אלטר, הכרת אותו?] כן, כן, כן, כן [היה לו משהו מרבינו?] אה? [הוא לקח משהו מרבינו?] אני לא רציתי להכיר אותו, אני... הוא בא לישיבת רבי מאיר בעל הנס, איפה שאני למדתי [כן] כן, הוא בא ונכנס להמערה וכל, וכל החסידים שהיה אתו כולם הם, הם ראו איך הרב נמצא במערה והוא... אני יודע מה שראיתי שם במערה, כן (סבא צוחק), ואני, כולם יצאו לקראתו, כן, לכבודו, ואני לא יצאתי, כן, ברוך השם היה לי עזות דקדושה!

* [רבי ישראל, רבי ישראל, העיתונאי שואל אתכם, מה אתם חושבים על, על הרב מחב"ד? הרב של חב"ד, הוא שואל מה, מה אתם חושבים על זה?] מחבש? [מחב"ד] מה? מחבש? [מחב"ד, מליובוויטש] מחב"ד? [כן, כן] אני לא יכול לשמוע מהם, ברוך השם אני נקי, לא, לא, לא רציתי לשמוע מהם שום דיבור, שקר, שקר, כן, וברוך השם אני לא, לא, אני.. בצפת גם כן.. הייתי בבית שלי וניצחתי כל העולם, "ליקוטי מוהר"ן", דף אחד מ"ליקוטי מוהר"ן" כנגד כל התורה, דף אחד מ"ליקוטי מוהר"ן", אז לא יודעים, לא יודעים כלל מה זה רבינו, ברוך השם אנחנו זכינו שיתגלה עכשיו האור של רבינו הקדוש (סבא צוחק) [רבי ישראל, הוא אומר, מה, מה הכוונה כשאתם אומרים שחב"ד זה שקר?] אה? [מה, מה בדיוק הכוונה? אתם מדברים על הרב מחב"ד?] רבינו הקדוש גילה ששמו מרומז בתורה, בתורה שבכתב, כן, נחל, יש פסוק: "נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה", זהו רבינו הקדוש, "נחמן", הוא ראשי תיבות "נחמן", כן, וגם כן הוא, הוא, הוא, מי שמע, זה סוד, רבינו הקדוש הוא, הוא אמר: "אני סוד מכל העולם", כל העולם לא יודעים מה זה, מה זה רבינו, היה גאונים, מפורסמים, אבל לא ידעו אפילו דיבור אחד מרבינו הקדוש... (סבא צוחק) זה דבר חדש ורוחני לגמרי, שלא היה בעולם, לא נתגלה בעולם, וברוך השם אני הייתי חזק, אני חזק כנגד כולם, כנגד כולם, זה ענין פלא כזה שכל העולם כולם לא, לא, לא יודעים כלל מה זה רבינו, כל הגדולים וכל החכמים וכל העולם לא יודעים כלל מה זה רבינו הקדוש (סבא צוחק), ויש עוד לדבר, אי אפשר לדבר מענין פלאות כאלה, מפלאות כאלה, "ליקוטי מוהר"ן", כל אות, כל דף, כל דיבור שלו, כל דיבור, כל העולם לא שווה כלום כנגד כל דיבור שלו (סבא צוחק), והוא היה צדיק וחכם כזה שלא היה כמותו, שלא היה בעולם כמו הוא, והוא צחק מכולם ואמר: "אני ורבי נתן מצחקים מכל העולם", זה רבינו (סבא צוחק) [רבי ישראל,] יוא [העיתונאי שואל, הוא שואל מה אתם חושבים על הציונות?] על? [על הציונות, על הציונים] על הציונים? [כן, מי שהקימו את המדינה] זה טעות, טעות לגמרי, טעות, שקר וטעות כמו חב"ד (סבא צוחק). [הוא שואל, הוא שואל עוד פעם, מה, מה דעתכם על חיפה? במיוחד, מה יש מיוחד בחיפה?] חיפה? [כי הוא כותב בחיפה, העיתון של, של חיפה] זה, זה, חיפה הוא ההפך מן האמת, וכל חיפה וכל החכמים וכל ה... אינם שווים דיבור אחד, מה רבינו הקדוש גילה בעולם...

* החב"דניק'ס אומרים: "אנחנו חשבנו שהאדמו"ר שלנו הוא משיח [כן] עכשיו אנחנו רואים שלא, הוא מת" (סבא צוחק) [אז מי משיח? מי המשיח?] הוא לא, הוא לא, הוא הורס את משיח [אבל הוא היה צדיק גדול?] מי? [החב"ד? האדמו"ר מחב"ד?] אני לא אוהב לדבר דיבורים כאלה שהם לא, אין להם שום ממשות כלל, כן, מה? צריכים לדבר מזה שזה, שזה שקר? ועכשיו זה צועק לכל העולם: "אני שקר ושקר, ושקר, ושקר, ושקר" (סבא צוחק).

* [ומי אתה אומר, מי המשיח? שמעת שהאדמ"ור מלובביץ' נפטר?] חס ושלום! השם ישמור את ישראל מזה [שמה?] מחב"ד [למה?] אין כח לדבר, ואם קשה לך, יהיה... אם יש רבינו הקדוש, אז יש כבר הכל [כן] לא צריכים לחפש חב"ד, לא צריכים חב"ד...

* היה כמה גדולים שהם, שהם חשבו שהם משיח, שהם, הם, הם דיברו איזה דיבורים כאלה, אבל, אבל זה לא היה נכון, זה, הם טעו, כן, אז רבינו הקדוש, אצלו אין שום טעות, מה שהוא גילה, איזה דיבור מבורר הלכה למשה מסיני, רבינו הקדוש עבר על כל הצדיקים, על כל הצדיקים שהיו מיום בריאת העולם, זה ענין פלא של ה' יתברך, שאז, שבדורות האחרונים, מה שיהיה, מה, מה שיהיה, איזה כפירה, איזה שקר, איזה... ה' יתברך ראה, אז הוא ידע, אה בדורות האחרונים? מוכרח, מוכרח לרדת רבינו הקדוש בעולם הזה, רבינו רבי נחמן, הנשמה שלו בעולם הזה, אם לא? חס ושלום, אז יהיה, יהיה חורבן כזה שלא, בלי שום תקווה, רק רבינו, ורבינו הקדוש כבר רמז בהמעשיות, שהוליכו נשמה לטבוע אותה שתרד לעולם הזה, כן, אז בא, אז בא הס"מ, המלך המוות, היצר הרע, הרע, הוא טען, הוא היה לו טענות, יש דין תורה, מה זה? זה הפקר? הוא אמר: "מה, מה? אם הנשמה יורדת לעולם הזה, אז אין לי מה, אין לי מה לעשות," כן, וכי לשוא, הוא טען: "וכי לשוא בראתני, בשביל מה בראת אותי? אז אין לי מה, אין לי מה לעשות!", כן, והלך, אחר כך הוא, אמרו לו, אנשי, היה דין תורה, כן, והחלטנו: "הנשמה הזאת מוכרח לרדת לעולם ואתה, ואתה תן לך עצה, תן לך עצה", אז הוא הלך לחשוב עצה, הוא חזר ואמר: "כבר יש לי עצה, כן, הוא יכול לרדת, יהיה מחלוקת כזה"

* רבינו הקדוש כבר נמצא בעולם, ואם הוא כבר נמצא בעולם, אז יש בעל הבית לעולם, רק לא יודעים, אבל, אבל יש, כן, יש כבר, יש כבר בעל הבית לעולם, ויבוא הזמן שיתגלה, כן, זמן החתונה, לכל דבר יש קץ, יבוא הקץ, יבוא הזמן, יבוא זמן החתונה, אז יהיה חתונה, אנחנו לא יודעים כלל, אם לא היה המחלוקת על הבעל שם טוב, הבעל שם טוב היה צדיק גדול, רבינו הקדוש אמר על הבעל שם טוב שהוא היה... אבל רבינו הקדוש זה ענין מיוחד, זה ענין, זה ענין, זה ענין כזה, והעולם לא יודעים את זה, גם כן חסידי ברסלב לא, אפילו לוי יצחק, רבינו הקדוש אמר: "לידע ממני, אני סוד מכל העולם" מי שהוא, מי שהוא, העולם יכולים לחשוב על, על חב"ד, על חב"ד שהוא... זה שקר, זה שקר גמור! נו, בשביל זה יש חושך כזה בעולם...

* השקרן הזה, השקרן הזה הוא רצה לבטל את זה (את הפתק), הוא, בשביל גאוה, מה זה? "ישראל בער קיבל מכתב מרבינו? ואני איפה אני? אני לוי יצחק (בנדר)," [הוא אמר לכם לבד שזה שקר?] כן! כן, אני מכיר אותו טוב, אם אני אומר שקרן, אני, חס ושלום על שום בר ישראל, בפרט על אנשי שלומנו, אבל הוא פחד, הוא, הוא פחד שהכבוד שלו יפגע, "מה? מכתב של רב... מכתב מרבינו לישראל בער, ואיפה לוי יצחק?"

* רק בשביל דולרים, כן, כל, כולם, כל, כל התלמידים של, של לוי יצחק (בנדר), כן, מדוע הם נוסעים לאמריקה? בשביל לפרסם שם השם?! בשביל פרנסה! זה צריך הכנסת כלה וזה צריך... כן, יש, יש שמה, כן, בשביל זה הם חושבים שגם אנחנו ככה, אנחנו צריכים כסף, [כסף, כסף] (סבא צוחק) יש ברסלבים כאלו של לוי יצחק, ויש ברסלבים ככה, אבל הכל כסף (סבא צוחק)...

* נקבל נפשות אמתיות שיבואו ,ונרקוד ונשורר ונזמר כן, וגם כן אנחנו יכולים לרקוד בכל הרחובות בכל מקום עם אוטו... בכל מקום של,של אה.. רמזורים רמזורים.. כשצריכים לעמוד... [כן] אז נעמוד גם כן (סבא צוחק). אנחנו ישנים, מדוע נישן? צריכים להודיע ולפרסם את האמת, זה מתקבל, כן, הרבנים שך וכל הרבנים, הם לא שייכים...הם רבנים, אבל לא צדיקים, יש בהם שקר הרבה, מחפשים כסף וכבוד ופרסום, אין להם, אין לנו שייכות ושום קשר איתם, עם האמת [זה טוב, שעם ישראל ישמעו ממכם, מה שאתם אמרתם על הרבנים? שידעו..] אה? [להודיע לעם שהכל שקר, שזה לא אמת?] כן.. הם יגידו עלינו מה שיגידו, אבל הם לא רוצים להכניע עצמם, הם לא מחפשים אמת, הם מחפשים כסף וכבוד, כן, וגאוה, זהו. גם, וגם לוי יצחק..

* השם שלו היה "שפויילא זיידע", ככה היה לו את השם, אז רבינו הקדוש הוא אמר: "שקראו לו "שפויילא זיידע", כי אבא הוא אב הטומאה, וזיידע הוא אבי אבות הטומאה" (סבא צוחק), הוא חלק על רבינו, הוא אבי אבות, לא אבות, הוא אבי, אבי אבות. הו, אה (סבא צוחק) [היכרתם את רב אליעזר שלמה שיק?] האדמו"ר שלהם היה שמו שמואל, שמואל [לא, שלמה, שלמה, היכרת את שלמה? שלמה] מה? [הכרתם את רב אליעזר שלמה?] נו, איפה ביצה? [הוא מביא כבר] זה לא [זה, זה לחמנייה]...

* [הוא נהיה רבי על ברסלב...] אדמור.. אדמור.. [אדמור ברלנד] הוא יפול כמו כל השקרנים, כמו כל הרבי'ס, כמו כל הרבי'ס (סבא צוחק), כן [(החבר מדבר ביידיש)] יפול כמו כל הבעלי כבוד, כמו כל הר... יפול ויפול, השקרנים, כל, כמו כל, כל השקרנים יפלו ויהיה רק, רק אמת, אמת ואמונה [(החבר מדבר באידיש)] יפלו, יפלו, כולם יפלו (סבא צוחק)... יש לו כאבים בבטן (סבא צוחק) [מי? רב לייזר?] יוא,

* [סבא נוסע לראש השנה לאומן?] אני מקווה ומתפלל ומתגעגע לזה [ר' לוי יצחק בנדר] לוי יצחק [ר' לוי יצחק בנדר, אתה שמעת עליו?] אה? [זצ”ל, רבי לוי יצחק בנדר הוא אמר שבארץ ישראל יותר חשוב להיות, בארץ ישראל יותר חשוב להישאר בארץ] לא שומע ולא יודע [מחזיק מרבי לוי יצחק?] אה? [אתה אוחז מרבי לוי יצחק?] [הוא שואל אם אתם אוחזים מרבי לוי יצחק בנדר?] העיקר הוא רבינו הקדוש רבי נחמן, זה העיקר והיסוד של כל התורה ושל כל אחד מישראל, לתקנו, לעזרו בכל הישועות, פה הוא העיקר

* רבינו הקדוש הוא עוזר לו, הוא, הוא, בידו כל החכמות האמיתיות, איך, איך לעשות תשובה, ואיך לעבוד השם באמת...להכניס בנו, בלבינו, כל הישועות, כל העצות, רבינו הקדוש הוא בעל העצות, הוא נותן הכל, יוא, אבל באמת, אם אין אמת, אין כלום [מה זה אמת? רבי ישראל, מה זה אמת? מה פירוש של אמת? מה זה אמת? מה פירוש של אמת? כולם רוצים את האמת, מה זה אמת?] אין לי כח לדבר, לעשות כסף ותאוות, כבוד, פרסום, זה שקר...

* אני זכיתי להכיר אנשי אמת, תלמידי רבינו, זכיתי להכיר, ראיתי הקרלינים, ראיתי כל, כל השקרנים, לא נשאר, רק רבינו הקדוש, הוא הרבי (סבא צוחק).
* אוי, ואנחנו, ברוך השם, שאנחנו חיים בעולם, בעולם הזה עכשיו, בחושך כזה, זה דור יתום, בלי רבינו, אז כל הלומדים וכל הגדולים הם יתומים, לא יודעים כלום, אין להם אבא, אין להם אמא, אין, רבינו הקדוש הוא האבא, הוא האמא, הוא הכל, הוא התורה, הוא אמונה, הכל רבינו, נו, ולא, ולא רוצים לדעת, עם החכמות שלהם, מה? כל, כל הגדולים לא יודעים, רק, רק ברסלב, רק רבי נחמן, כן, הם לא, הם לא יכולים, לא יכולים לקבל את זה, כן, וגם השקרנים, השקרנים של ברסלב, היה להם משהו גם כן, שקר, שקר, אמת זה רק ברסלב, זה, זה... ושקר זה לא ברסלב, זה עולם אחר.

* אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אשרי מי ש... האוזניים ששומעים דיבורים כאלה, אין בעולם, אין, אין, אין, לא נמצא בעולם דיבורים כאלה, מה שאני, שאני קיבלתי במסירת נפש מרבי ישראל (קרדונר) ומכל, ומכל אנשי שלומנו הזקנים, האנשי אמת, לא, לא כמו היום, היום אנשים, אנשים שרודפים פשוט אחרי כבוד וכסף וכל ה... כן, כן! זה חושך!
אה, אה, אה, אוי וי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, הוא (ר' ישראל קרדונר) היה דואג תמיד על ישראל, תמיד היה לו צער כזה על ישראל, איפה, איפה עם ישראל? איפה התורה? איפה? נו, והיום, הוא 'מנהיג', 'מנהיג ישראל', 'מנהיג', הוא לוקחים כל הכסף וכל הכבוד וכל הגדולה של ברסלב, "ואני, אני, אני, אני המנהיג!" [יש הרבה] יש הרבה מנהיגים... כן [כן, כל מיני גוונים] כן! כן! וודאי! אבל לא, זה לא ברסלב! ברסלב יש מעט, אבל זה טוב, "טוב מעט לצדיק", יוא.

* יש עוד הרבה להודיע שרואים בבירור גמור, שכל מי שיש לו איזה שכל אמיתי, הוא מבין שכל העולם הזה, כל הכבוד וכל הכסף וכל התאוות הם, הם, הם אפס ואין, ואינם לא כלום, וזה עובר כצל עובר, אין לו שום... כן, העיקר החיים הוא רק התורה והאמונה, והעיקר הוא רבינו, הוא רבינו הקדוש, הוא, הוא מכניס בנו להשם יתברך, לתורה, לאמונה, לאמת, לאמונה ולכל טוב, לכל טוב, וכל התיקונים שאנחנו צריכים כמו שאנחנו, הוא יכו... הוא גילה חכמה כזה, שכל העולם ישליכו כל התאוות וכל הכסף וכל הדברים, ויעסקו רק בתורה ותפילה, בתכלית, בתכלית, באמת, לשם שמים, לא בשביל פרנסה ולא בשביל כבוד ולא לשם פרסום וכזיבות, נו (סבא צוחק)


* שקר אני שונא, ולא יכול לסבול הריח שלו, כן (סבא צוחק)

* רבינו הקדוש הוא צריך להאיר בכל העולם, במרוקו, וכולם צריכים להתבטל לגמרי לענין רבינו...

* הכל שקר [כן] רק אצלנו האמת הברור.

* אנשי רבינו, צריכים לדבר מהם, אבל לא הכל, הכל זה רק רבינו, הוא עלה על הכל, כן, העיקר רבינו, הלוואי אם היה אמת בעולם, ואנשי שלומנו, והיו מדברים מזה ומפרסמים את שם רבינו, מה זה רבינו, היה כבר הגאולה, כבר העולם מתקרבים לרבינו, אבל השקר זה, זה, זה מפריד ומעוור, מעוור, השקר, כן, אבל השם יתברך, אנחנו אסור להרהר על השם יתברך, כן, יבוא זמנו, יבוא, יבוא הזמן שיבעיר השקר מן העולם ויתגלה האמת...

* רבינו הקדוש אמר: "אני הבאתי לכם מתנה מארץ ישראל 'מחלוקת'", כל, כל העולם יחלוקו עליו, ואז מי יתקרב אלי יהיה מהאנשים שלי, מה, אוי, מה שהם סבלו, הם סבלו בדורות, בדורות אלו, הם הכינו למשיח אנשי רבינו ואת ספרי רבינו כל דיבור, כל דיבור וכל, אבל השקר, השקר זה מסמה עיניים, מעוור עיניים, כן, זה מחללים ומבזים את, את, את האמת תמיד, אבל כבר הודיע רבינו,  אמר לרבי נתן: "אף-על-פי-כן ה' יתברך, ה' יתברך גומר תמיד כרצונו"

* ראיתי מלחמות קשות, כן, וברוך השם, נפלו [סבא, יש רעש גדול בבני-ברק] אה? [יש רעש גדול בבני-ברק] רעש, רעש [כן, "נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן" מתפרסם] כן? [כן] כן? [כן, חסידי ברסלב הם מפחדים מזה מאד] הם [מפחדים מזה מאד, מפחדים מזה, יש שקרנים חסידי ברסלב מפחדים מזה מאד, שלא יהיה להם פרסום, לא יהיה להם כבוד, יש חסידי ברסלב, נתן צבי קניג הוא מפחד מאד מזה, הוא...] השקר ייפול [ייפול, כן, כן] לגמרי, לגמרי. תיקח אותי איתך [לאומן] תשגיח עלי כל הדרך, על האוטו, על האווירון, כן, אנחנו נלך ונשב ביחד [איפה? לאומן?] כן, וודאי (סבא צוחק)

* צריכים ליזהר להוציא לימוד, שכל דבר מהשם יתברך, רק אמונה, אנחנו מאמינים, אבל אמונה, זה אמונה באמת על, על... באמת, אם יש אמונה, אבל בדבר שקר, זה לא נקרא אמונה
רבינו הקדוש אמר: "כשיבוא משיח, יהיה ישיבות הרבה, שילמדו, כל, כל הישיבות ילמדו ספרי רבינו, וכל הלומדים יתבטלו ויתביישו" (סבא צוחק), ורבינו הקדוש קורא אותם "המפורסמים של שקר", "רשעים", הוא ראשי תיבות רב"י, רבי, יש רבי של רשעים, יש רבנים של, שהם רשעים ["רשעים בחושך ידמו"] יוא!
שנזכה העיקר להתקרב להתורה, לאמונה, אמונה אמיתית, יש אמונות הרבה, יש אמונות, גם לגויים יש אמונות, אבל הכל שקר, שקר, אמונה אמיתית זה ענין מיוחד!
 [גם בארץ ישראל, הקיבוצניקים גם כן "תינוקות שנשבו"?] כן [לא יודעים] לא יודעים, זה "תינוקות שנשבו", כן (סבא צוחק), זה הכל נעשה מהשקר, נעשה חורבן כזה, כן...
אוי וי, הכבוד והגאוה והכסף זה, זה, זה מחשיך עיניים והוא... ונופלים, כן. אבל מי שמחפש אמת, הוא, הוא לא מפחד משום, משום דבר, הוא אין לו שום פחד...

* על כל פנים, אז, אז נעשה מנהג בעיר שכל חתן וכלה שיש להם חתונה הזמינו אותי, כן, החתן והכלה והמשפחה ביקשו אותי שאני יבוא על החתונה, כי הם הרגישו שזה יהיה, זה יהיה שמחה בשבילם יהיה שמחה גדולה. אז באו, באו לביתי וביקשו רחמים שאבוא על החתונה לשמח ויהיה שמחה בחתונה, אז היה לי צער גדול מזה... זה טוב, אבל זה אני לא רוצה להיות מפורסם לא [רבי של חתונות] על כל פנים והדבר הזה היה מתגבר מיום ליום ונעשה יותר ויותר מפורסם בעיר והיה לי צער גדול מזה יותר מכל הביזיונות! מה רוצים ממני? על-כל-פנים ראיתי, היה לי התבודדות וראיתי, אני, אני, אני נמצא... איך יוצאים מזה? מה, מה, מה אני יכול לעשות? והכל כזה נעשה, הכל, נכנס בלבי מחשבה שאין לך שום עצה, רק עצה אחת, לא להיות חסיד בעיר קטנה, רבינו הקדוש אמר "חסיד בעיר קטנה יש לו כסף יש לו כבוד" אז אני, אז, אז, אבל אין לי, אין... יש לי עצה לצאת מעיר הקטנה לעיר גדולה, לירושלים זה עיר גדולה אני יכול לרקוד ולהיות משוגע כל היום וכל הלילה ואף אחד לא ידע, אז המקום שלך בירושלים. טוב בא לי המחשבה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם לאחור, אמרתי, החלטתי לצאת מעיר קטנה לירושלים, לצאת מטבריה לירושלים. נו וזה היה בלבי, אז אמרתי מה, מה ,מה לעשות? אז החלטתי להגיד בבית להאשה שאני רוצה לעבור מטבריה לירושלים. והיא ידעה אפילו בישיבה אני לא שומר על זמן... יש נסיעות, למירון, רק מצד רחמים נותנים לי שני לירות לחודש, מצד רחמנות, ואם אני אלך לירושלים אז לא יהיה לי גם השני לירות. אז היא אמרה לי "אני אמות ואני לא אלך, ואני לא אלך מטבריה", כי היא רצתה, היא ראתה שהם מחזיקים ממני, כן, כן, אז אמרתי לה עוד פעם, ועוד פעם, אמרתי לה, "אני החלטתי רק אין לי שום... אני מוכרח לצאת מטבריה לירושלים". נו עד שהשם יתברך ריחם עלי והיא, והיא, והיא הבינה שאני עקשן כזה ש... אין תרופה, אין שום כלום תרופה היא מוכרחת ללכת לירושלים, אז הלכנו לירושלים, מכרנו את, את ה...  והלכתי לירושלים.
(רבי ישראל קרדונר) הוא סבל, הוא סבל עינויים כאלה בכל רגע על עבודת השם מה שאין לנו שום מושג, ודווקא, זה אי אפשר לזכות רק, רק בכח רבינו, הוא היה נקי לגמרי מכל התאוות, מכל... מגאוה? זה עושה כמו חזיר, גאוה, כבוד הוא ברח מזה, ברח, הוא היה אפס ואין!

אנחנו בדורות אלו, אנחנו רחוקים לגמרי מכל וכל, נו, ואף-על-פי-כן השם יתברך רחמן, "חסדי ה' כי לא תמנו" אפילו בדורות אלו, אפילו כמו שאנחנו, אם אנחנו מבקשים אמת, לא כבוד, לא, לא רודפים, לא רוצים כבוד ולא רודפים אחר הכבוד, אז זה חש... גם כן חשבון אפילו בדורות אלו, אז אנחנו צריכים רק למסור עצמנו להשם יתברך שיעזור לנו שנזכה לדבר דיבורי חן, דיבורי אמונה, כי אנחנו רחוקים לגמרי, זה הכל בחסד, הכל באמת והכל בחסד, כן, זה אמת [כן, חסד חינם] אפילו אנחנו הגדולים, אנחנו, שנדמה לנו שאנחנו רוצים, שאנחנו, שאנחנו... כן, אף-על-פי-כן אם אנחנו עושים הענין שלנו בדרך כמו, בדרך קבע, בדרך רגיל [כן, כן] "טוב להתראות, טוב..." כן, אבל, אבל העיקר הוא שהלב יבער כל כך להשם יתברך...

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...