יום ראשון, 29 באפריל 2012

אחד היה אברהם

לפעמים נופל האדם בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו בני גילו טובים ממנו הרבה,
 ואף על פי שבודאי הוא מדה טובה להיות שפל רוח בפני כל אדם ולהחזיק את כל אדם טוב ממנו.
אבל אם יפל בדעתו על ידי זה חס ושלום, אין זה ענווה אדרבא, זה גדלות גדול שאין נאה לו שיעבד איזה עבודה להשם יתברך ועדין הוא רחוק כל כך וחבריו כבר זכו למה שזכו.
כי באמת אסור להרהר אחרי המקום ומי יודע מאיזה מקום הוא ובאיזה מקומות נמשך על ידי מעשיו
 כי אין אדם דומה לחברו כלל!
"אחד היה אברהם", ולא יסתכל על חברו כלל בבחינת: "וספרתם לכם לעצמכם" כנ"ל ולהתנהג בדרכי התמימות ולהיות בשמחה תמיד אפילו בעניות ודחקות גדול, וגם עבודתו ותפילתו אינה בשלמות כלל. אף על פי כן יהיה שמח בחלקו תמיד ולא יסתכל על העולם כלל, שיש הרבה שיש להם פרנסה בשפע וגם בעבודת השם בתורה ותפילה נדמה לו שהם גדולים ממנו אלפים מדרגות אף על פי שלא ראה מהם יגיעות כאלה והוא התיגע כל כך ולא זכה לזה והוא בעניות ובשפלות גדול בגשמיות וברוחניות. אף על פי כן אל יפל בדעתו מזה כלל ויהיה שמח בחלקו ויחיה את עצמו בכל עת במה שיוכל, וכל נקדה טובה שמרויח לפעמים יהיה יקר בעיניו מאד ויודה להשם יתברך אשר הפליא. חסדו עמו לזכות לזה על כל פנים. ומה אכפת ליה מה שחברו גדול וטוב ממנו, טוב ה' לכל.

וכמובא בהמעשה של התם שהיה רגיל להשיב על ששאלו ממנו מה שחברו לוקח מקח גדול יותר בעד מלאכתו והשיב: "מה אכפת לי בזה זה מעשה שלו וזה מעשה שלי"
והוא היה משתעשע ושמח מאד במלאכתו אף על פי שלא היתה בשלמות הראוי
 וגם במעט הרוח שהרויח מיד ליד אחרי עמל ויגיעה רבה ולא הסתכל על אחרים כלל
    
(משיבת נפש נא)

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...