אני היום ילדתך

כשהאדם עולה מדרגא לדרגא בעבודת השם זה בחינת בריאה חדשה, כי נעשה בריה חדשה ממש, בבחינת:
"אני היום ילדתיך" הנאמר על האדם כשנעשה בר מצוה, דהינו בן שלש עשרה שנה שנתחיב במצוות

כמבאר בזוהר הקדוש, וכמו כן הוא בכל עת שהאדם מקדש ומטהר עצמו ומקבל על עצמו על עבודת השם ביותר, שאז נאמר עליו, אני היום ילדתיך, כי נעשה בריאה חדשה ממש, ועל כן קדם שזוכה לזה לעלות מדרגא לדרגא שיהיה נעשה בריה חדשה, קדם לזה צריך שיהיה ירידה שהוא תכלית העליה.

אין תגובות: