יום ראשון, 8 בינואר 2012

אל יתייאש אדם מן הרחמים

חיי מוהר"ן אות צז

פעם אחד היה איש אחד שהיה עשיר גדול
והיה יושב בחנות עם כמה סחורות כדרך החנונים
ובאו אליו גנבים וגנבו ממנו הונו ורכושו ונתדלדל הרבה.
והלך וקבץ את יתר הפלטה ועשה לו מעמד
וחזר וקנה סחורות ושוב נעשה חנוני.
וחזרו ובאו אליו גנבים
וגנבו את יתר הפלטה והונו הנשאר גם כן ממנו.
וחזר שוב וקבץ ממעט פלטה הנשארת לו
ומהתכשיטין של אשתו
וחזר ועשה לו איזה מעמד בחנות לפרנס את ביתו
וחזרו ובאו אליו גנבים
וגנבו את יתר הפליטה הנשארת
עד שנתדלדל מאד ונשאר ביתו ריקן מכל.
והלך וקבץ לאיזה סך מועט מאד
וקנה לו סחורות קטנים והלך על הכפרים כדרך העניים
שנושאים חבילות עם מחטין וצנורות וכיוצא בזה דברים קטנים.
והיה הולך על הכפרים כדי לתת לחם לביתו.
והיה מחליף עם הערלים מחטין על עופות וביצים וכיוצא
כדרך העניים כאלו.
פעם אחד היה הולך מן הכפרים
ונשא עמו מעט סחורות ואיזה מיני מאכל
ופגע בו שודד אחד רוכב על הסוס
ונשא אצלו שתי חבילות גדולות
ורצה לגזלו
והתחיל לבכות ולהתחנן אליו
והוא לא השגיח על זה וגזל ממנו גם זה המעט שהיה לו
ונשאר ריקן מכל וכל.
והיה הולך ובוכה מאד ונפשו מרה לו מאד
כי לא היה. די בצרות הראשונות שנתדלדל כל כך מעשירות כזה
גם מעט חיותו בצמצום טרפו ממנו.
בתוך כך הביט וראה והנה נפל השודד הנ"ל מן הסוס
והיה רוצה לקום
ועמד עליו הסוס ודרסו ברגליו על ראשו ונפל שם השודד ונהרג.
והלך האיש הנגזל לשם
וראה שהגזלן שלו נופל מת ארצה
ופתח את החבילות של הגזלן ומצא שם כל סחורותיו והונו ורכושו שגנבו ממנו מתחלה ועד סוף.
וחזר בשלום לביתו ונעשה עשיר כבתחלה.

זה הענין לא שמעתי בעצמי מפיו הקדוש רק מפי אחרים בשמו
ואם אמנם בודאי איני זוכה להבין רמיזותיו מה שכון בזאת המעשה
עם כל זה מה שנראה לפי עניות דעתי בזה הוא
שמרמז בזה התחזקות גדול לכל אדם בפרט ובכלל
שאף על פי שעובר על האדם מה שעובר עליו בימי חייו שגוזלין אותו וטורפין ממנו
וכל מה שמתחזק להחיות נפשו ביתר הפלטה חוזרין ואורבין עליו עד שגונבין ממנו גם זה המעט. וכן כמה פעמים בלי מספר.
אף על פי כן אל יתיאש עצמו מן הרחמים
כי אם יתלה עיניו למרום ויבכה ויצעק בכל פעם אליו יתברך. שיראה בעניו ועמלו
אזי סוף כל סוף יפל השודד מפלה שאין לה תקומה
וישוב ויקבל ויוציא ממנו כל הקדשות וכל העבודות וכל הטוב שגנב וגזל ממנו, וישוב לעשירותו וטובו הנצחי

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...