יום שני, 2 בינואר 2012

תפילה - שיתקבלו תפילותיו

יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שומע תפילת עמו ישראל ברחמים, שיעוררו רחמיך וחסדיך עלינו למענך, ותכין לבבנו להתפלל לפניך בכל לב ונפש, ותהיה תפילתנו שגורה בפינו תמיד, ולא יהיה לנו שום מונע ועכוב ובלבלול בתפילתנו; ריבונו של עולם, "נוהג כצאן יוסף יושב הכרובים הופיעה" עלינו ברחמיך הרבים אור קדושתך שיומשך להעלות ולהרים ולהגביה כל תפילותינו לזכותם ולנקותם מכל סיג ופגם, באופן שיוכלו לעלות לפניך לרצון, ויבנו מהם את קומת השכינה, להכינה ולסעדה ולהקימה מגלותה, ותקים את סוכת דוד הנופלת, על ידי תפילותינו, ותשיב שכינתך לציון, ותאיר פניך אלינו, "פנה אלי וחנני. כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני " רק בשמך לב בטחנו. "באלוהים הללנו כל היום ושמך לעולם נודה סלה". ותעורר את משיח צדקנו שיקבל את תפילתנו ויעלה אותם לפניך, וכל תפילותינו ותפילות עמך בית ישראל, יהיו בידו לחרב פיפיות, למחסה ולמגן וצנה, ללחום את לוחמנו ולריב את ריבנו. "יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע, החזק מגן וצינה וקומה בעזרתי. חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך". ולמענך עשה ולא לנו. כי גם מעט דמעט מעשינו הטובים וכל צדקותינו ותפילותינו הכל מאיתך, " כי ממך הכל ומידך נתנו לך". וכמו שכתוב, מי הקדימני ואשלם. לא לנו ה' לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך ועל אמיתך, כחסדך חייני ואשמרה עדות פיך, וקיים לנו מקרא שכתוב, למען שמי אאריך אפי ותהילתי אחטם לך. למעני למעני אעשה וכבודי לאחר לא אתן. מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם. אמן סלה.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...