יום רביעי, 25 בינואר 2012

צריכין לבטח בה' ועל ידי זה לא תמנעהו הפרנסה

צריכין לבטח בה' ועל ידי זה לא תמנעהו הפרנסה

ובודאי היא עצה גדולה וקלה שהכל יכולין לקימה.
כי יכולין לזכות לתשובה ולחיי עולם הבא על ידי הדבור לבד.
אך יש על זה מניעה גדולה ועצומה והיא מניעת הפרנסה
שכל אדם טרוד בפרנסתו מאד ועל כן אינו עוסק בשלמות
אפלו בעצה קלה הזאת לשוב לה' יתברך על ידי הדבור הקדוש
של העשרים ושתים אותיות שבאלפא ביתא
צריכין להאמין בה' יתברך כי כל הפרנסה היא מאתו יתברך לבד
כמו שכתוב וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל

לא יניח את עצמו לפל לעולם ויחזק את עצמו לדבר דבורים על כל פנים תמיד לפני ה' יתברך

בצעקות ותחנות ובקשות הרבה לה' יתברך בודאי סוף כל סוף ישוב לה' יתברך
אך שלא ימנעהו מזה הפרנסה רק יבטח בה' שהוא יתברך יפרנסו ברחמיו
(שיחת הנפש אות יד')

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...