יום חמישי, 19 בינואר 2012

הלכה פסוקה מהרמב"ם

השבועה היה הילולא של הרמב"ם, וגם בשביל שהלכה זו ממש נוגע ללב בשר - ברסלב, והוא מובא בחק לישראל לפרשתינו, אצטט אותה:

הלכות תשובה פרק ד: א. חמשה דברים העושה אותן אין חזקתו לשוב מהן לפי שהן דברים קלים בעיני רוב האדם, ונמצא חוטא והוא ידמה שאין זה חטא, ואילו הן...

ד: המתכבד בקלון חבירו, אומר בלבו שאינו חטא לפי שאין חבירו עומד שם ולא הגיע לו בשת ולא ביישו אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חבירו או חכמתו כדי שיראה מכללו שהוא מכבד וחבירו בזוי!!!!

ה: החושד בכשרים אומר בלבו שאינו חוטא לפי שהוא אומר מה עשיתי לו, וכי יש שם אלא חשד שמא עשה או לא עשה, והוא אינו יודע שזה עון שמשים אדם כשר בדעתו כבעל עבירות!

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...