יום חמישי, 22 בדצמבר 2011

עיקר מצוות נר חנוכה להאיר אור האמת בעולם."הדלקת נר חנוכה הוא בחינת המשכת השגת אלוקות על-ידי צמצום שמשם עיקר הדלקת כל האורות והנרות דקדושה, וזה שאנו מדליקין נר חנוכה כל אחד בביתו למטה מעשרה טפחים, כי הצדיק הגדול ממשיך תיקונים נפלאים כאלה עד שמאיר בחינת השגת אלוקות על-ידי צמצומים גם למטה בדיוטא התחתונה מאד שהוא בחינת למטה מעשרה טפחים שמעולם לא ירדה שכינה לשם, כי בגודל כוחו יכול להאיר אפילו בהרחוקים והגרועים מאד- אם הם רוצים לקבל, בבחינת "כי אשב בחושך ה' אור לי".


עיקר מצות נר חנוכה הוא להדליק ולהאיר את אור האמת בעולם, שיזכו הכל לידע היכן האמת בחינת "שלח אורך ואמיתך", לברר נשמותינו מבחינת השקר של היכלי התמורות שמשם כל הבילבולים של האדם, מה שמוספק על פי רוב ואינו יודע היכן האמת מחמת גודל התגברות החילופים והתמורות האומרים לרע טוב ולטוב רע, עד שחולקין על הצדיק האמת שהוא מובחר נקודת האמת שבין הצדיקים. עיקר הנס של חנוכה שנכנע מלכות הרשעה שהוא בחינת עבד, זוהמת הנחש, ונתגבר ונתעלה מלכות דיקדושה של ישראל שהם בחינת הבן מלך בחינת אמת...


הסטרא-אחרא מתקנאת מאד בההתפארות שה' יתברך מתפאר בנו על-ידי קיום התורה והמצוות, ועל כן מתגברים בכל דור לבטל את התורה חס-ושלום, להשכיחם תורתך, בכדי שעל-ידי זה ממילא יתבטל ההתפארות הנ"ל, רק הצדיק האמת העוסק בכל דור לקרב את ישראל לאביהם שבשמים ולהגדיל ולהוסיף בכל פעם אור ההתפארות הזאת, הוא עומד בנגד הסטרא אחרא להכניע אותה
, ועל-ידי התגלות ההתפארות נדלקין ומאירין כל הנורות והאורות העליונים ומשם אנו ממשיכין אור הנר של חנוכה. ומחמת שעיקר ההתפארות של ה' יתברך הוא על-ידי התקרבות הרחוקים, שמתחילים להתחנך בעבודת השם, על-כן נקרא חנוכה דיקא,

מלשון חינוך."


(מכתב ט', ח"ב).

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...