יום רביעי, 28 בדצמבר 2011

אין רגע קט

פעם אחד היה איש אחד שהיה עשיר גדול, והיה יושב בחנות עם כמה סחורות, ובאו אליו גנבים וגנבו ממנו הונו ורכושו ונתדלדל הרבה. הלך וקבץ את יתר הפליטה ועשה לו מעמד, וחזר וקנה סחורות ושוב נעשה חנוני. וחזרו ובאו אליו גנבים, וגנבו את יתר הפליטה הנשאר גם כן ממנו. וחזר שוב וקבץ ממעט פליטה הנשארת לו ומהתכשיטין של אשתו וחזר ועשה לו איזה מעמד בחנות לפרנס את ביתו, וחזרו ובאו אליו גנבים, וגנבו את יתר הפליטה הנשארת עד שנתדלדל מאד ונשאר ביתו ריקן מכל.
הלך וקיבץ איזה סך מועט מאוד, וקנה לו סחורות קטנים והלך על הכפרים כדרך העניים, והיה הולך על הכפרים כדי לתת לחם לביתו. והיה מחליף עם הערלים מחטין על עופות וביצים וכיוצא, כדרך העניים האלו.

פעם אחד היה הולך מן הכפרים ונשא עמו מעט סחורות ואיזה מיני מאכל, ופגע בו שודד אחד רוכב על הסוס ונשא אצלו שתי חבילות גדולות. ורצה לגוזלו, והתחיל לבכות ולהתחנן אליו, והוא לא השגיח על זה וגזל ממנו גם זה המעט שהיה לו, ונשאר ריקן מכל.

והיה הולך ובוכה מאוד, ונפשו מרה לו מאוד, כי לא היה די בצרות הראשונות, וגם מעט חיותו בצמצום טרפו ממנו.
בתוך כך הביט וראה והנה נפל השודד מן הסוס, ועמד עליו הסוס ודרסו ברגליו על ראשו ונפל שם השודד ונהרג.
והלך האיש הנגזל לשם ופתח את החבילות של הגזלן, ומצא שם כל סחורותיו והונו ורכושו שגנבו ממנו מתחילה ועד סוף. וחזר בשלום לביתו, ונעשה עשיר כבתחילה


לפי עניות דעתי במעשה הוא, שמרומז בזה התחזקות גדול לכל אדם בפרט ובכלל, שאף על פי שעובר על האדם מה שעובר עליו בימי חייו, שגוזלין אותו וטורפים ממנו, וכל מה שמתחזק להחיות נפשו ביתר הפליטה חוזרין ואורבין עליו עד שגונבין ממנו גם זה המעט, אף על פי כן אל יתייאש מן הרחמים, כי אם יתלה עיניו למרום ויבכה ויצעק בכל פעם אליו יתברך שיראה בעניו ועמלו, אזי סוף כל סוף יפול השודד מפלה שאין לה תקומה, וישוב ויקבל ויוציא ממנו כל הקדושות וכל העבודות וכל הטוב שגנב וגזל ממנו, וישוב לעשירותו וטובו הנצחי.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...