אדם בלי התבודדות הוא מבוהל ומבולבל

שמעתי בשמו שאמר: בודאי נמצאים כשרים אף על פי שאין להם התבודדות.

אבל אני קורא אותם "פלייטיס"; מבהלים ומבלבלים. ופתאום כשיבוא משיח ויקרא
אותם יהיו מערבבים ומבלבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחר השנה
שדעתו נוחה ומישבת היטב כן תהיה דעתנו נוחה ומישבת עלינו בלי מהומה ובלבול:


(שיחות הר"ן רכח.)

אין תגובות: