יום שני, 21 בנובמבר 2011

הלכות תיקון חצות, לימוד תורה, אמירת פסוקים בעל פהקיצור שולחן ערוך 
הלכות השקמת הבוקר

סעיף ה
אם אפשר לו להשכים ולקום בחצות הלילה, לעשות אז תיקון חצות מה טוב, כמו שנאמר "קומי רוני בלילה לראש אשמרות" וגו'.
וכמו שהקדוש ברוך הוא מקונן בעת ההיא, שנאמר יי ממרום ישאג, וממעון קדשו יתן קולו, שאג ישאג על נוהו. ואומר: אוי, לבנים, שבעונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתים לבין האומות.

ואם אי אפשר לו לקום בחצות, יתגבר על כל פנים לקום קודם עלות השחר, וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום "אעירה שחר"; אני מעורר את השחר, ואין השחר מעורר אותי.

וגם לאחר חצות הלילה יכול לעשות תיקון חצות, ואחר כך יעסוק בתורה, איש איש כפי יכלתו. ושיעור משניות קודם לכל דבר (ועל ידי זה זוכה לנשמה, משנה אותיות נשמה)

ואם אינו בר הכי (שאינו יכול ללמוד), יעסוק בתהלים ו"מעמדות" וספרי מוסר. וטוב מעט בכוונה מהרבה שלא בכוונה. (וכבר ידוע שספרי רבי נחמן הם שוים לכל נפש וכל אחד באשר הוא יכול למצוא בספריו עצות וחיזוקים ותיקון לנשמה. ויכול לקרוא בהם בלי הבנה, ובודאי בזמן שיקרא ימצא איזה נחת רוח גם להבנת השכל)

תנא רבי חייא: כל העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו, שנאמר קומי רוני בלילה לראש אשמרות, שפכי כמים לבך נוכח פני יי.
פירוש: שהשכינה היא אז כנגדך.

עוד אמרו רבותינו זכרונם לברכה: שכל העוסק בתורה בלילה נקרא עבד יי כמו שנאמר : "כל עבדי יה', העומדים בבית ה' בלילות".

ובלילות הקצרים (של הקיץ), שאי אפשר לו להשכים כל כך, לכל הפחות יתאמץ לקום, בעוד שיהיה לו זמן להכין את עצמו, ללכת לבית הכנסת, להתפלל עם הציבור.


סעיף ו
מזמורי תהלים, וכן שאר פרשיות מתורה, נביאים וכתובים, שאינם שגורים בפי הכל לאומרם בעל פה, אפילו מי שיודע לאמרם בעל פה, יש לו להזהר שלא לאמרם בעל פה, וסומא (עיור) מותר לו לומר בעל פה.אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...