יום חמישי, 17 בנובמבר 2011

אלופי השקר!!!!
אבי הנחל עמוד רנ"ו [הוצאת נקודות טובות, נקודה טובה, כולנו חברים] מכתב של סבא ישראל:


"עכשיו בדורותינו אלה, שהגיעו ישראל לתכלית הירידה וההסתרה, עד שירדו למקומות רחוקים כאלה שלא ירדו ישראל לתוכם מעולם, כל זה נמשך מקליפת עמלק שהוא מלך זקן וכסיל, אבי אבות הטומאה של אפיקורסות וכפירות ואמונות כוזביות של:
אלופי השקר
הרודפים אחר כבוד והתנשאות
ולוחמים בחוצפא ועזות מצח
להרחיק ולהפריד נפשות ישראל מהצדיק האמיתי שהוא עיקר מקור ושורש חיותם וישועתם לדורי דורות לנצח
שזהו עון פלילי מאוד, יותר מכל עברות החמורות שבתורה, כי רק על ידי זה הם גרמו כל האפיקורסות והכפירות וכל הצרות והחורבנות שבא על ישראל
והם מעכבים את הגאולה

כי כל עיקר הגאולה השלמה תלויה אך ורק בזה, שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמיתי בכל הארץ ולהרים את דגל הצדיק בכל העולמות עד שיתקרבו ויתקשרו אל הצדיק כל נפשות ישראל

כי בהתקרבות אמיתי אל הצדיק האמת, מאירים כל האורות הנפלאות אשר עתידים להאיר על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...