יום שישי, 18 בנובמבר 2011

שבת = מתנה

כי שבת קודש הוא מתנה טובה מבית גנזיא דמלכא עלאה
כלולה מכל גנזי אוצרותיו יתברך,
כי קדושת שבת הוא בחינת עצות עמוקות ונפלאות הגנוזים בחדרי חדריו,
בחינת מאוד עמקו מחשבותיך,
שאומרים במזמור שיר ליום השבת,
שעל-ידי-זה נזכה כולנו לשוב אליו יתברך,
ועל-כן נקרא שבת על שם תשובה,
כמו שכתב רבנו ז"ל, כמו שכתוב :
ושבת עד ה' אלוקיך וכו',
כי על-ידי שמירת שבת בשמחה גדולה כראוי 
זוכין להמשיך על עצמו אור העצות העמוקות הנ"ל
שהם בחינת אור של משיח שזוכין על-ידי שמירת שבת כנ"ל,
שעל-ידי-זה בודאי נזכה לשוב אליו יתברך באמת סוף כל סוף כנ"ל,
כי אלו העצות הם עד אין סוף ואין תכלית 
שאי-אפשר לסתרן בשום אופן
אשרי הזוכה לקבל שבת בשמחה גדולה כראוי :
(לקוטי הלכות - אורח חיים ה, הלכות ערובי תחומין, הלכה ה, מ)

אין תגובות: