יום ראשון, 27 בנובמבר 2011

צניעות, מורא שמים, הבדלות מעובדי כוכביםסעיף א
כתיב והצנע לכת עם אלהיך, לפיכך צריך האדם להיות צנוע בכל אורחותיו. ולכן כשלובש או פושט את חלוקו, או שאר בגד שעל בשרו, ידקדק מאוד שלא לגלות את גופו אלא ילבישו ויפשיטו כשהוא שוכב על משכבו מכוסה,
ואל יאמר: wהנני בחדרי חדרים ובחשיכה מי רואני'?, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו וכחשיכה כאורה לפניו יתברך שמו, 
והצניעות והבושת מביאין את האדם לידי הכנעה לפניו יתברך שמו.

סעיף ב
אין הולכין בחוקות עובדי כוכבים ולא מתדמין להם, לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בהן, שנאמר "ולא תלכו בחוקות העובדי כוכבים", ונאמר "בחוקותיהם לא תלכו", ונאמר "השמר לך פן תנקש אחריהם".

ילמוד כל אדם לפי מקומו ושעתו, שהמלבוש העשוי ליוהרא ופריצות, לא יעשה הישראל כן, אלא מלבושיו יהיו עשויין בענין המורה על הכנעה וצניעות,

וכן כל דבר שנהגו הגויים למנהג ולחוק, שיש לחשוש שיש בו שמץ עבודת כוכבים, לא יעשה ישראל כן.

אלא יהא מובדל מהם, במלבושיו, ובדיבורו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו. וכן הוא אומר "ואבדיל אתכם מן העמים".

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...