יום ראשון, 3 ביולי 2011

חותמים נ נח בידים

ב"ה זכינו לדעת לחתום נ נח בידים, ושזה מביא שפע ברכה לעולם, בחי' הרמזים שהחכם עושה בידיו. וכבר כתבנו איך שהחתימה היא כשורש בברכת כהנים. וכעת שמעתי מאברך אחד מהכולל נקודה טובה שרוצה בעילום שמו, שמצא שורש לחתימת נ נח ביד מהגמ', יעו' במס' שבת דף קו. שמפרש השיעור של שני סיט, רב יוסף מחוי כפול ורב חייא בר אמי מחוי פשוט, פירוש, רב יוסף הראה בידו ההפרש שבין האצבע לאמה, שזה שיעור של סיט, וצריכים כפול זה להשיעור של המשנה. ורב חייא הראה בידו ריוח בין הגודל לאצבע, שהיא שיעור פשוט ששוה לפעמיים הריוח של בין האצבע להגודל.

הרי מבואר היטב שהגמרא קוראת להסימן של נ נח שאנו חותמין בידינו, פשוט (נ) כפול (נח)! ורב יוסף ורב חייא בר אמי סימנו אותו בידיהם הקדושים!

אין תגובות: