האש שלי בעיצוב חדש ומיוחד

גדולת הצדיק בחייו ואחר הסתלקותו:
שימשיך ויאיר האור והחיות העליון מאוד, דהיינו התגלות אלקותו יתברך.
גם בעולם הגשמי הזה, אפילו בתכלית המדרגות התחתונות והמגושמים מאוד.
עד שיכול להגביה גם כל הנופלים והמגושמים ביותר, עד שיתקיים "וידע כל פעול כי אתה פעלתו".אין תגובות: