יום שישי, 10 ביוני 2011

לדבר עם האברים

רבינו נתן עצה שידבר האדם עם אבריו, להסביר להם שאין תכלית בעולם הזה רק לקיים רצון בוראנו וכדומה, וכן מצינו עצה זו בספר חסידים מובא בחק לישראל. ויש סיפורים מחסידי ברסלב שזכו לקדש גופם מאד על ידי עצה זו. והנה לא צריכים לזה רק לדבר דברים פשוטים להאברים, אכן לעניות דעתי בודאי יאויל להצטרף בזה הנשק של רבינו, לעשות מתורות תפילות, ולדבר עם האברים התורות לקיים בהם. ועל דרך זה חברתי בעזה"י שיחה ותפילה לקיים עם האברים, והננו:

רבונו של עולם תהיה עמי לדבר עם כל ראשי אברי, ובפרט למוחי שיהיו קדושים וטהורים כסא לנשמתי, גער חית קנה, ותגרש ותסלק ותטהר מוחי מכל חכמות חיצוניות ותאוות והרהורים רעים ומחשבות זרות, ומתי שיהיה צורך, זכני לחדש מוחי באמונה על ידי שאסתפק במיעוט שנה או בלימוד פשטי אורייתא או בעסק משא ומתן באמונה. וזכני למוחין חוורין ככספא בחי' שב לימיני על ידי שתזכני לתשובה מאהבה בחינת זרע אברהם אוהבי. ושיהיו נשמעין ממוחי רעמים ליישר עקמימות לבי, וזכני ליישרות הלב ושמחה בלב וכוונת הלב ולרוח הקודש, (והרעמים) ולטהר הידים והשמים, כדי לזכות לדעת של מחלוקת לשם שמים. ושיהיו מוחי קדושים בכח ובקדושת ובחינת הארון הקודש, להיות כלי לתורתך הקדושה ולאלהותך.

וזכני לשפע אלוקי על ידי טהרת שבעה קני המנורה, עינים, אזנים, חוטם, פה.

ועיני יהיו קדושים וטהורים בכח ובקדושת ובבחינת הבעטליר העוור, שכל העולם לא עלה בעיניו כהרף עין, לא להסכתל בעולם הזה כלל. רק להסתכל על הפנימיות, השכל, הטוב, שיש בכל דבר, אלהותך, אור הגנוז. זכני לעינים געגעוים לזה וללב מתגעגע לזה.
זכני לקיים ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ושמרני מעין הרע ומרע עין ומשכחה ומכסילות הלב של מוצאי דבר הוא כסיל. וזכני לעין טוב, טוב עין, זכרון דקדושה, שמחה, יד המנגן לברר וללקט רוח טוב מהרוח רעה רוח נכאה.
וזכני להיות יניק וחכם. וזכני לראות את הנולד. וקדש עיני בכח ובקדושת ובבחינת המנורה הטהורה. וזכני לבטחון. וזכני לעיני ה', שכל מקום שאסתכל בו יהיה קדוש בקדושת אוירא דארץ ישראל, על ידי שתזכני להסתכל בצדיקים אמיתים, ולראות את ההתפארות של כלל ישראל בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות. ושמרני מלהסתכל חוץ מד' אמות של הלכה, כדי שעיני יהיו מרכבה לההשגחה עליונה. וזכני לבחי' עין טוב עין אחד פקיחא דארך אנפין.

ואזני יהיו קדושים בכח ובקדושת ובבחינת הבעטל החרש, שלא היה שומע חסרונות העולם הזה כלל, והיה לו חיים טובים אמיתים, לא רק מילוי חסרונות, רק על ידי לחם ומים, וזכני לזה, ובסוד לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה. וזכני לשמוע תוכחת חז"ל ודברי קדושה. ואזני יהיו קדושים בח ובקדושת ובחינת השולחן הטהור. וזכני להיות נאמן רוח מכסה דבר. ושמרני מהג' כיתות עבדים, של ניבול פה, ניאוף, ועוות הדין על ידי שוחד.

וחוטמי יהיה קדוש בכח ובקדושת ובבחינת המזבח הזה, לנשום רוח חיים וחי החיים מאור הפנים ומאור המקיפים. וזכיני למדת ארך אפים. ולקיים לא תנאף, לא תהנה אף. וקשרני לרוח אפנו משיח ה', ולתפלה, תפילתי אחטם לך. ותמלא אותי ביראת שמים, והריחו ביראת השם. וביגיעה בעבודת ה'. וזכני לריח טוב של טהרה.

ופי תהיה קדוש בכח ובקדושת ובבחינת הבעטלר הכבד פה שלא היה לו דיבורים מעולם הזה כלל, רק היה מלא שירות ותשבחות וההודאות אליך מלא מכל החכמות של העולם של כל הימים. וזכני להודיע אמונתי בפי, לזכות לאמונה, ובכח האמונה ללקוט חסדים של אמת לחדש את העולם, ואז יתער שיר חדש של נפלאות, נ נח נחמ נחמן מאומן. ותהיה (פי) קדוש בכח ובקדושת ובבחינת המזבח האדמה, ושתהיה מלא תורה ותפלה. וזכני לטעום טעם תורה ומצות. וזכני תמיד לאכול ביראת שמים כדי שפי תהיה שיעור קומה שלמה של אדם.

ופני יאירו בכבוד השם יתברך, ותהיה יראת השם על פני תמיד לבלתי אחטא. וזקני יהיה כלול בי"ג תיקוני דיקנא, י"ג מדות הרחמים, ובפרט נוצר חסד ונקה. וזכני לאור פני מלך חיים, לאמת, ושמרני מלומר שקר אפילו בטעות, כדי שאזכה לטייל בעין שכלי מהיכל להיכל. וזכני לשובע שמחות את פניך.

וצווארי יהיה קדוש בכח ובקדושת ובבחינת הבעטלר עם הצוואר העקום, לא להוציא שום הבל בעולם הזה, ושיהיה לי כח ויכולת לעשות כל הקולות ולשלוח אותם.

וגבי תהיה קדוש בכח ובקדושת ובבחינת הבעטלר ההוקיר – בעל החטוטרת, בחינת תכלית מיעוט מחזיק המרובה, בחינת למעלה מן המקום, כדי שאזכה לסבול כל מה שאתה דולה לי בשמחה ובבטחון. וזכני לבוא להאילן שגופו אמת ושרשיו, אמונה, יראה, וענוה.

וידי תהיו קדושים בכח ובקדושת ובבחינת הבעטרל הששי שלא היה לו ידים, כדי שיהיו עסוקים רק במצוות ובמעשים טובים, וידי ואצבעותי והדופק יהיו כלולים בעשרה מיני נגינה. וזכני להיות בעל צדקה של עשרה מיני צדקות, וזכני להחכמה של העשרה דופקים ושל עשרה מיני נגינה. זכני להכח לאסוף רוח בחפני, ולהחזיר העשרה מיני חיצים אפילו אחר הכאתם. וזכני להכח שכל מי שאקבל ממנו אהיה נותן לו, כדי שאזכה לרפאות את הבת מלכה.
וזכני לבחי' יד כותבת ויד חותמת, בחי' תורה שבכתב ותורה שבעל פה.

ורגלי תהיו קדושים בכח ובקדושת ובבחינת הבעטלר השביעי שלא היה לו רגלים, כדי שרגלי יקימו אותו רק לדבר מצוה לדבר טוב. וזכני לקיים לטוב ולא לרע, טוב מראה עינים מהלך נפש.

ולבי תהיה קדוש בכח ובקדושת ובבחינת דוד המלך, הלב של העולם. ובכח ובקדושת ובבחינת הכפרת והשלחן, שלא תדפק רק בשבילך. וזכני שתהיה לי לב טוב. לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי. מל את לבבי לאהבה וליראה את שמך, יחד את לבבי לאהבה וליראה את שמך. הסר ממני לב האבן ותן לי לב בשר.

והראה שלי תהיה קדוש בכח ובקדושת ובבחינת חמשה חומשי תורה. ובכח ובקדושת ובבחינת הכרובי הסוככים על הכפורת והארון, לשכך חמימות גופי ולבי, לשמור על לחות גופי, להעלות הלחות למח בנשימתי. וזכני לבטחון.

ומעי תעשה כל הבירורים בקדושה ובטהרה, ושהיה לי עיכול טוב.

והקרביים, “בלדר", זפק, יהיה להם כח ושליטה על הצואה שבגופי שלא יגרום לי שום מחשבות והרהורים רעים קישוי או בילבולים. ושיהיה לי נקיות בקלות.

והמרה וכבד יטהרו מכל מרה שחורה וכעס, והטחול יגרש מגופי כל תותרת עצבות על ידי זיעה, וזכני לקיים של נעליך מעל רגליך. ושיהיו משעובדים לאשה יראת השם כשפחה תחת גבירתה, בחינת ים של שלמה העומדת על שנים עשר בקר.

ותטהר ותזכך נשמתי מנשמות הערב רב, שיהיה נשמתי זך ונקי טהור להי"ב שבטי י"ה.

וכליותי יהיו בטוחות יעוצות אמונה כשני מעיינות נובעות חכמה. ושיהיו קדושים בכח ובקדושת ובבחינת הכיור וכנו.

ובשרי יהיה קדוש בכח ובקדושת ובבחינת יריעות המשכן.

וברית קודש תהיה פרוש קדוש וטהור.

עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך. למען יחלצון ידידך, הושיעה ימינך וענני. (שמחה =) שאו ידיכם קודש וברכו את ה'. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...