יום ראשון, 18 ביולי 2010

ר' אברהם בן נחמן במאמר קדושת וחיבת א"י אות ה':


שעליו יסובב הכתוב כי בית יעשה לך ה', שמזה מבואר שגם אדמו"ר ז"ל בעצמו הוא בעיקר בית אלהותו וחכמתו יתברך.

[ ומיושב לפי פלאות המאמר חז"ל על אודות הכתוב כי על אפי וחמתי וכו',

שבסיבת קלקולו בפרטיות שחטא בבית ישראל, יען כי נשמתו וחכמתו [כנבואת משה]

שלמעלה מכל האדם,היתה ציון למשכן כבוד הבורא יתברך,

וזאת שכנתו ומנוחתו וכסא כבודו (עד)[על] הכל, הוא רק בסיבת רצונו ותאותו כביכול להיות

שכנתו בנשמות ישראל שלמטה, הגדלים מעדן בית אלוקינו, והעקר בהמובחר והראש לכולם,

שהוא ראש הבית כמבואר כל זהנ מצירופי דברי אדמו"ר ז"ל,

ולאשר גם הצדיק בעצמו מוכרח לחפש ולמצוא בכל עת חלקי רוחו ונשמתו [כמבואר גם זה מדבריו ודברי מהרנ"ת ז"ל שמבאר בהם], הוכרח גם אדמו"ר ז"ל בעצמו למסור את נפשו לנסוע ולבוא ולקבוע שם

מקומו לנצח, וכל אשר יצא משם לא היתה זולת על דעת לחזור ולבא לשם עם כל נפשות ישראל

המוכרחים לכל זה, ולא להשתקע בחוץ לארץ בתמידות, כמבואר מדבריו הקדושים [לקוטי הלכות, הלכות נטילת ידים לסעודה הלכה ד' אות' ו' ובהלכות דברים הנהוגים בסעדה הלכה ד' אות ו']

ובחיי מהר"ן בסיפורי נסיעתו לנאווריטש, שלפי שעה לבד הוא רועה בברסלב ושאר מקומו האמיתי

והנצחי הוא בארצנו ועירנו לבד וכו' וכו'

וכן נשמע מפי מורנ"ת ז"ל שגם כל פטירתו לא היתה זולת במסיבת הדחיה מפני השעה וכו' וכו',

קדש' קודשים תהיה סופי תיבת מ'ש'ה', נשמת משיח נמצא בארץ ישראל ובחוץ לארץ בארץ ישראל אותיות רבי,

ובחו"ל -ר'י'ב'

אבל העיקר, הוא לבא מאותיות ריב לאותית רבי:

תגובה 1:

**בת מלך** אמר/ה...

חזקקקקקקק יישר כח
מאמר מענין בהקשר לא"י

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...