יום ראשון, 25 באפריל 2010

סבא הוא המלך!

סבא אמר "אני המלך" וכבר פרשנו בפשטות שהכונה כמו שאיתא בגמרא והובא בדברי רבינו כמה פעמים, מאן מלכי – רבנן, ואכן כעת מצאתי ממש ככה בזוהר הקדוש, שקורין לרבי שמעון בר יוחא מלך, ומסבירין הטעם, כי הוא הבעלים של התורה והחכמה והדרך להשם יתברך. והנה דברי הזוהר הקדוש:
זכאה דרא דרבי שמעון בן יוחאי שארי בגוויה, זכאה עדביה בין עלאין ותתאין, עליה כתיב (קהלת י) אשריך ארץ שמלכך בן חורין, מהו בן חורין, דזקיף רישא לגלאה ולפרשא מילין ולא דחיל, כהאי דאיהו בן חורין ויימא מאי דבעי ולא דחיל. מהו מלכך דא הוא רבי שמעון בן יוחאי מארי דאורייתא מאריה דחכמתא, דכד הוה רבי אבא וחברייא חמאן לרבי שמעון, הוו רהטי אבתריה, ואמרי (הושע יא) אחרי ה' ילכו כאריה ישאג (אחרי מות דף עט, חק לישראל פרשת אחרי מות ליום חמישי), ע"כ.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...