יום ראשון, 18 באפריל 2010

לשוש ולשמוח ביום העצמאות


עלינו לשוש ולשמוח - על יום העצמאות
ב"ה ו' אייר תשכ"ז. לכבוד נשיא ישראל, ליבי ובשרי מר ד' שזר, החותר והחופר לגלות המיים חיים שמחיים פגרים מתים כמונו היום, בדורות הללו, שירדנו בתחלית הירידה. והם עתידים להתגלות בשלמות על ידי מלך המשיח, אשר בגודל עצם צדקתו וחכמתו הנוראה, יגלה ויודיע לכל העולם, סוד נוראות הצדיק האמת. ועל ידו יתוקן העולם. ברכה וחיים ושלום.
עלינו לשוש ולשמוח, לשיר לרנן ולזמר, להודות ולהלל ולשבח לאדון עולם, על יום העצמאות, יום הניסים ונפלאות גדולות ונוראות אשר עשה ה' עימנו. נגילה ונשמחה בו, בכל שנה ושנה ובכל יום ובכל שעה, ועל הניסים ועל התשועות ועל הגבורות הנוראות, אשר עשה ה' עימנו, לעיני כל העמים, מעת שזכינו בישועת ה' לכבוש חלקנו ונחלתנו מידי הגזלנים הפראים. וביותר מה שכבוד מעלתו הרם, מרגיש ויודע ורואה בכל פעם, ניסים נגלים למעלה מגדר הטבע. אך לעת עתה, הם עדיין מכוסים ומלובשים בדרך הטבע. הרחמן הוא יגמר גאולתנו, גאולה שלמה, ויחזיר לנו בית מקדש בית חיינו בית תפארתנו, במהרה בימנו אמן, ויתפלאו ויאמרו כל הגויים, הגדיל ה' לעשות עם היהודים,עם הקדוש, עם הנבחר בארץ הנבחר.
ליבי ונפשי נאמנו לך במאוד מאוד, ואף עכשיו בעצם כאבי וחולשתי לא עליך, אני מתגבר בכל כוחי, לעמוד לפני ה' להתפלל עליך, ועיני תזלנה דמעות, בתפלתי ובקשתי, שיצליחך בדרך הזה, שאתה הולך בו בכל מדינה ומדינה, בכל מקום ומקום אשר תלך ותדרך כף רגלך שם. יתן לך ה', חן ושכל טוב, בעיני העמים והשרים לטובת עמנו וארצנו, אשר רק זה כל עיקר מגמתך ורצונך וכוונתך בנסיעותך והלוכך וטלטולך ועבודתך הקשה. ה' ישמור צאתך ובואך לחיים ולשמחה ולשלום, עד עולם.
בצאתך לדרך, אל תשכח לקחת אתך את האוצר והמתנה הטובה, אשר נתן לך ה' ברוב רחמיו. הלוא הוא הספר הקטן הישן, "קצור לקוטי מורנו הרב רבי נחמן" משנת תקצ"ה, כמנהגך הטוב תמיד. הוא בודאי יגן עליך בדרך וימשיך ויאיר עליך, אור קדושת האמונה ביחודו ואחדותו יתברך ובהשגחתו הפרטית, שכל זה כלול בכל דיבור ודבור הכתוב שם.
אשרנו, אשרי חלקנו הנעים, שזכינו לידע קצת, מגדולת הצדיק האמת, הוא ינחמנו מעצבון מעשינו, הוא חיותנו, הוא נחמתנו ותקוותנו. אשרנו, אשרינו אלפים פעמים, על כל דיבור שאנו זוכים לקבל ממנו. אוהבך ועבדך הנאמן, המשרתך תמיד בכל לב ונפש ומצפה ומתגעגע, מתי יגיע העת שאזכה לראותך בכל פעם, בשבע שמחות, ולתת לך מתנות טובות ונצחיות, הגנוזות באוצר הנחל נובע.
ה' ישמור צאתך ובואך, לחיים ולשמחה ולשלום.
ישראל בר אודיסר
(אב"י הנחל עמוד קכ"ז-ח)*

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...