יום רביעי, 7 באפריל 2010

מכתב של רבי נחמן שנתגלההתגלה מכתב של רבנו הקדוש שכתב לביתו וחתם עליה את שמו נחמן מאומאן וזה לשון המכתב ותצלומו במכתב כותב רבי נחמן:
"בעזהי"ת ר"ח תמוזלכבוד אהובתי בתי הצנועה והחסידה החכמניות אשת חיל מרת אדיל תחי' ע"ש בעלך הוא חתני הרבני המופלא הנגיד מהו' יוסף שיחי'מהודענא שב"ה אני בקו הבריאה כה יתן השם וכה יוסיף אמןכראות כתב זה תראה עם ידידי ר' משה בהרב לנסוע ללאמפארסקע לגבות החוב המגיע לי כי היום בר"ח הזמן פרעון ואם ר' משה הוא במחלוקת עם הפריץ הנ"ל תראה לנסוע עם איש אחר גם תגבה שאר חובות היינו אצל ר' מרדכי בהרב גם אצל ר' קלמן גם בעד היי"ש בקאנטאר גם אצל ר' משה בן העני והכל תביא בעצמך לידי לק"ק אומאן ותזרז בדבר הזה גם תשלח לי החפיצים שלי ותו לא מידי רק חיים ושלום מנאי אביכם הדש"ת ומצפה לראותכם בחיים ושלו'נחמן מאומאן ולפרוס בשלו' כל אנשי שלומינו ולהודיע לי מהחדושין שנתחדשו שםובאם שאין לך פנאי לבוא בעצמך מחמת בארדטשיב תשלח לי המעות ע"י ר' זלמן נחמן הנ"מהודענה שאני בקו הבריאה, כה יתן ה' וכה יוסיף, אמן"

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...