יום שלישי, 24 בנובמבר 2009

אב''י הנחל
מכתב א'
חלק א
ב''ה יום ה' כ''ז אדר א התשי''ז
חיים טובים, חיים ארוכים, לכבוד אוצר החכמה והמדע מחפש
אמת מבקש אמונה, ידידי כנפשי מר זלמן שזר, יהי ה' עמו
ויפקח את לבבו ועיניו ואזניו, ויראה וישמע ויבין האמת.

טוב להודות לה' אשר סיבב בנפלאות השגחתו, שהצלחתי להכיר את
גדולת ויקר מעלתו הרב אחרי כמה שנים ששמעתי משמו הטוב
על ידי ידידי ר' מאיר אנשין. ומאז נכספתי מאוד להתוועד עימו ולא
עלתה בידי. אך תשוקתו החזקה אל האמת היתה הגורם שסיבב ה'
בחסדו נפלאות שזכית לראותו ולהתקשר אתו באהבים אהבת אמת.
לדעתי גנוז בזה רמזים המשתמעים לכמה פנים יפות למרות שבאמת
איש פשוט לגמרי אני, אולם עץ קטן יכול להדליק ולהבעיר עץ גדול
מאוד. ואם אמנם אנו בדיוטא התחתונה בשפל המדריגה מאוד, כמו
שאנחנו יודעים בעצמינו שאין פנינו יפות כלל, כי רוח סערה וענן
גדול מסעיר ומחשיך מאוד, בפרט בימינו אלה. אך כבר הקדים לנו ה'
יתברך רפואה ותיקון גמור על ידי נהרות ונחלי החכמה האמיתית של
הצדיק האמת. וכל מי שיסתיר את אצמו בצל כנפיו וילך על פי דרכי
תורתו וישליך מאיתו כל החכמות, ויסלק דעתו לגמרי כאילו אין לו
שום שכל בלעדי אשר יקבל מהצדיק, בוודאי יהיה לו תיקון גמור
בתכלית השלימות יהיה מי שיהיה
רבינו הקדוש זכרונו לברכה קודם הסתלקותו היה מתאנח וצועק מאוד
בקולות משונים ואנחות וצעקות גדולות על הכפירות והאפיקורסות
שעתידין להתפשת בעולם. כי זו היא הרעה הגדולה מכל הרעות
והצרות שבעולם, אין רע מזה רחמנא ליצלן ואז היו אנשיו מתאנחים
לפניו מאד כאומרים, מה נעשה ועל מי יעזוב אותנו? והשיב מה
לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם וכו'. וגילה דעתו בפירוש וברמז
שכל מה שעסק עם אנשיו המקורבים אליו הוא את אשר ישנו פה ואת

אשר איננו פה, דהיינו אף עם הדורות העתידין לבוא. ואמר רק אתם
תחזיקו עצמכם יחד באחדות והתחברות ואהבת חברים, אז תהיו
אנשים כשרים, ולא כשרים בלבד אלא אפילו צדיקים וטובים תהיו. כי
ה' יתברך יעזור לי בוודאי שיהיה כרצוני כאשר רציתי מכבר. כי
בעזרת ה' יתברך גמרתי ואגמור כרצונו בוודאי (איך האב אויס
גיפירט און וועל אויס פירין''). ואמר שכל מי שיגע ויתחבר לאחד
מאנשיו בוודאי יהיה איש כשר באמת, ולא איש כשר בלבד אלא
אפילו צדיק גמור, כמו שאני רוצה.
בראש השנה האחרון שקודם הסתלקותו אמר רבינו הקדוש זכרונו
לברכה התורה הנוראה ''תקעו תוכחה'' מבואר שם שצריכין לבקש
ולחפש מאוד מאוד את רוח הקודש, רוח נבואה של הצדיק המנהיג
האמיתי, שעיקר שלימות האמונה שהיא עיקר היהדות על ידו דייקא.
ואז אחר אמירת התורה הנכרת לעיל (תורה ח' חלק ב בליקוטי
מורינו הרב רבינו נחמן) הזהיר אותי ביותר לכתוב אזהרה הגדולה
הזאת שכל אדם שבעולם מגדול ועד קטן צריכין להיזהר בזה מאד
וצריכין להזהיר ולהזכיר אותם אזהרה זאת אלפים פעמים שיזכרו
מאוד בכל יום ויום לחפש ולבקש הרבה את הצדיק המנהיג האמת
שיש לו רוח נבואה רוח הקודש שיוכל לתקנם באמת לנצח.בוודאי
אין החיפוש והבקשה אחרי הגוף הגשמי של הצדיק, כי אם אחרי
רוח הקודש שלו, שעל ידי זה עיקר תיקונו. וזה צריכין לחפש ולבקש
תמיד כי ממה נפשך אם לא מצאו עדיין כלל, בוודאי הוא צריך לילך
על ידיו ועל רגליו לבקשו ולחפשו בכל כוחו בכל העולם מקצה ועד
קצה כל ימיו של אדם אשר הוא חי על פני האדמה, אולי יוכל למצוא
חיי נפשו לנצח על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו. ואם
כבר נדמה לו שמצא את הצדיק האמת בוודאי זה, צריך לבקש ולחפש
עוד יותר ויותר. ויכול להיות שהוא אצל הצדיק ועדיין אורו חשוך
אצלו ואינו מרגיש נעימות אמיתת עצותיו הקדושים. ומחמת זה הוא
רחוק מתיקונו. ולזה צריך יגיעה גדולה וחיפוש הרבה עד שימצא.
ואם יחפש באמת בוודאי ימצא.
על ידי התקרבות לצדיק האמת נפסק זוהמת הנחש. ולהיפך על ידי
מנהיג של שקר מתגבר הזוהמא: יש צדיק שהוא גדול במעלה כל כך
עד שאינו מקנא שום צדיק, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, רק אותו
לבדו יתברך, בחינת בקנאו את קנאתי: עיקר גדולת הצדיק בחייו
ואחר הסתלקותו, שימשיך ויאיר האור והחיות העליון מאוד, דהיינו
התגלות אלקותו יתברך, גם בעולם הגשמי הזה. אפילו בתכלית
המדרגות התחתונות והמגושמים מאוד. עד שיכול להגביה גם כל
הנופלים והמגושמים ביותר. עד שיתקיים וידע כל פעול כי אתה
פעלתו וכו': על ידי התקרבות להצדיק, זוכין לאמונה ונתבטלין
הכפירות:
עיקר ההתקשרות היא אהבה. שיאהב את הצדיק אהבה שלימה,
שיהיה נפשו קשורה בנפשו: צריך ליזהר מאוד לגרש מקרבו הרוח
שטות, מה שליבו מלא מרוח שטות הדבוק בו ועל ידי שנתקשר
להצדיק האמת, היינו שיאהב את הצדיק אהבת נפש. על ידי זה מגרש
במהירות גדול את הרוח שטות מקרבו. ועל ידי זה זוכה ללב נשבר:
הצדיק האמת נגד העולם הוא בחינת ראש. ועולם נגדו, הם בחינת
גוף. ועיקר התיקון כשזוכין להיות מקורב ומקושר להצדיק כמו הגוף
עם הראש, שעיקר החיות שבכל האברים הוא רק מהראש: צריכין
בכל דור ודור לשוטט ולבקש ולחפש מאוד מאוד את הצדיק האמת,
בכל מיני חיפוש, במסירת נפש ממש. כי עיקר החיות והקיום
והשארית של כל ישראל הכל על ידי הצדיק האמת.ועל ידי זה שזוכין
ישראל לבקשו עד שמוצאין אותו ומתקרבים אליו. ועל ידי זה זוכין
לגאולה שלימה. ולהשיר שיתער לעתיד אשרי הזוכה ומחכה
ומשתוקק לזה באמת.
על ידי מחלוקת על הצדיק שוכחין את התורה: ביאת המשיח תלוי
בקרבת הצדיק: ריבוי החכמות, בפרט חכמת הפילוסופיא, מזיקים
מאוד מאוד לכל העולם, יותר מנחשים ועקרבים ומכל מיני חיות רעות
ומזיקים שבעולם. כי מזיקים לאמונה הקדושה שהיא יסוד הכל;
על ידי שדוברים על הצדיק על ידי זה נתגבר הפילוסופיה בעולם.
וכן להיפך: עיקר עליית הנפש ושלימותה הוא כשנכללין נפשות
ישראל באחדות אחד: על ידי אהבה ושלום ואחדות שבין ישראל,
על ידי זה נמתקין כל הדינים. ונתבטלין כל הכפירות. ונכנע ונתבטל
חכמת הטבע. ונתגלה אמונת הרצון בעולם, לידע ולהאמין, שהכל
מתנהג רק ברצונו יתברך: על ידי השלום שיש בין בני אדם והם
חוקרים ומסבירים זה לזה האמת. על ידי זה משליך כל איש שקר
אלילי כספו ומקרב את עצמו את האמת.
ולפי השלום שבדור, כן יכולין למשוך את כל העולם לעבודתו יתברך
לעובדו שכם אחד וכולם ישליכו את אלילי כספם וזהבם ויתפלל אל
ה' לבד:
מעלת הקיבוץ של ישראל, האוחזין עצמן בהצדיק האמת באהבה
ואחדות גדול. ובתכלית השלום האמיתי. וממשיכין על עצמן בכל עת
הארת הדעת הקדוש שלו. ומתקבצין ומתוועדין בכל עת לדבר זה עם
זה ביראת שמים. ומהארת הדעת הקדושה שעוסק הצדיק הנזכר לעיל
להאיר בהם. הקיבוץ הקדוש הזה הוא יקר ונעלה מאוד ועל ידי זה
הקיבוץ, תהיה הגאולה במהרה בימינו ויבוא משיח ויתקן הכל
בשלימות: על ידי האמת, העולם נשמר מכל הזיקות. האמת הוא פודה
מכל הצרות. כשיש אמת יש שלום. כשאין אמת אין חסד: על ידי
אמת, יזכה לשם עולם. מי ששומר את עצמו משקר, הוא מנצח תמיד.
לא תיבנה ירושלים עד שיהיה שלום בין ישראל, ואין בית המקדש
נבנה עד שתכלה גאווה.
אבקש סליחתו שלא שלחתי עדיין הספרים הקדושים. כי הייתי חולה
ועברו עלי יסורים קשים לא עלינו ובוודאי הכל לטובה. גם עכשיו
עדיין אני חלוש כוח מאוד. והתגברתי בכל כוחותי לכתוב קצת
דיבורים קדושים שיש בהם כדי להחיות ולהשיב לב. מעת שנפרדנו
לא שכחתי אותו כי אהבתו חקוקה בעומק ליבי באהבה רבה ואהבת
עולם.ואני מתגעגה ומשתוקק אליו תמיד להתקשר אתו בשבת אחים
גם יחד. אני מתפלל תמיד עבורו שיזכה לראות בתפארת אור השמש
הקדוש המאיר עכשיו בעולם, ולהעביר ולסלק העננים המחשיכים את
אור השמש. באופן שנזכה לצאת מאפלה לאורה, מחושך לאור גדול
וכאור בוקר יזרח עלינו שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ברגשי כבוד
ויקר הנני דורש שלומו ושלום אנשי שלומו הנלווים אליו.

ישראל דב אודסר
טבריא
נ נח נחמ נחמן מאומן
יש פתק ויש בעל הפתק

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...