יום ראשון, 8 בנובמבר 2009

כמה יסודות באמונה בצדיק מאת רבי יצחק בריטר.

"עמוד הצדיק" מתוך הספר "שארית יצחק" - רבי יצחק ברייטאר, חסיד ברסלב שנהרג על קידוש השם בשואה הי"ד

א.נשמת משיח קדמה להעולם,והוא שורש נפשות ישראל ,וכל הבריאה כולה ,בסוד כל העולם לא נברא אלא בשביל לצוות לזה וצדיק יסוד עולם.

ב.עמו נתייעץ הקב"ה בבריאת עולמו כמו שכתוב את מי נועץ ויבינהו וילמדנהו באורח משפט.

ג.הוא ערב להקב"ה שיתקן העולם.

ד.כל העבודות של כל העולם ,כל הגלגולים והברורים והנסיונות,והתגלות האמונה על ידי ,כמו שכתוב 'בכל ביתי נאמן הוא'.

ה.אליו נתן הקב"ה הממשלה והמלכות ע"ד צדיק מושל ביראת אלוקים.

ו.הוא הבית דין שלמעלה.

ז.הוא התגלות יד ה',היינו ההשגחה פרטיית בין ברוחני בין בגשמי הוא מגלה.

ח.הוא ההתגלות של התפילה.כמו שכתוב 'ואני תפילה'.

ט.הוא המרכבה לשכינה אמר המעתיק.בראשית יז',כב מעל אברהם - רש"י - למדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום.

י.הוא הקדושה.

יא.הוא החיות של כל העולם.

יב.על ידו עולים כל העבודות לשמים.

יג.על ידו כל התעוררות לתשובה.

יד.על ידי ההתקרבות לצדיק אמת,היינו ע"י הידיעות הנ"ל,וע"י ההליכה בעצותיו הקדושות,נמשך על האדם מעין נצוצי אור של קדושת הצדיק.כל אחד כפי בחינתו,היינו אף אם האדם רחוק מאוד מהקדושה,ע"י שהוא נתקרב אל צדיק אמת נשפע עליו על כל פנים שידע ויראה היטב איך הוא רחוק מהאמת והצדק,ומדרכי המשפט הנכון,ואיך הוא מונח ממש בההיפוך,כדי שישתוקק להאמת,ויתפלל על זה,בלי שום יאוש ועצבות,כי אם ידע אשר גם אותו קורא ה' יתברך,וכי יקר הוא בעיני ה' יתברך,וכן למעלה למעלה,כל אחד כפי בחינתו,וכפי התקרבותו להצדיק האמת זוכה להמשיך עליו קדושת הצדיק ביותר לילך באורחותיו ולידע כי הכל ביד ה' ולהתפלל על זה תמיד.אמן.

טו.חלקי נשמת הצדיק בכל הנבראים ובפרט בעם ה' וביותר בכל הצדיקים האמיתיים.

טז.התחדשות דרך האמת היתה חמש פעמים בעולם ואלו הן:
משה רבינו
רבי שמעון בר יוחאי
רבי יצחק לוריא - האר"י הקדוש
רבי ישראל בעל שם טוב
ורבי נחמן מברסלב - הנחל נובע מקור חכמה
וממנו עד משיח לא יהיו חדשות.

יז.בכל מקום שנזכר צדיק בליקוטי מוהר"ן הכל על הצדיק הנ"ל.

יח.ביותר היה התגלות ענין של תפילה נשמת משיח בדוד המלך.


יט.אין להאדם להשתדל להעשות זה הצדיק!
ואין לו לחשוב כי כל מי שרוצה ליטול את הכתר הזה נוטל,כי זהו ענין של מפורסם של שקר,שהובא בליקוטי מוהר"ן.כי אם כל אחד צריך לקבל מזה הצדיק הנתגלה בכמה דורות,שזהו ענין של התנוצצות משיח,וההכנה לגאולה,וכל אחד צריך לידע מזה הצדיק,כי אם לא ידע ממנו בזה הגלגול, יצטרך להתגלגל עד שידע,אמר המעתיק.

(ליקוטי הלכות חוש"מ ח"א הלכות שלוחין הלכה ה' אות מ' שהכוונה על מי שחולק על הצדיק).ועל זה אנו ממתינים כל כך על הגאולה ועל התמורה,ועל זה כוונו חז"ל - עשה לך רב וקנה לך חבר,שיחדיו תקבלו מזה הרב,וגם כל האומר דבר בשם אומרו מקרב גאולה לעולם,היינו שידע ממי נמשכו כל הדברים,שורש התורה,עי"ז מקרב הגאולה וגאולת נפשו.

כ.לידע כי חידוש כמו הנ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה עוד לא היה בעולם כי הוא הכין כלים למשיח צדקנו והמשיח ילחום בהם לתקן העולם ,אמן כן יהי רצון.

אין תגובות:

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...