יום שישי, 20 בינואר 2012

שיר ידידות -

שיר ידידות
שכתב ר' יצחק ברייטער זכר צדיק לברכה

ברוך השם אלֹקי ישראל, אשר לא השבית לנו גואל, והבדילנו מן תועי בדרכי אל, וקרבנו לכלליות שבעת רועי ישראל:

פזמון:
הוא רבנו מקור חכמה. ואמרתם כה לחי אדוננו מקור חכמה:
הוא ראש בני ישראל הוא איש חי. נחל נובע מקור חכמה:

אשירה נא לידידנו, מה שעשה לנפשנו, לתקן בריתנו, להטיב אחריתנו:

פזמון:
הוא רבנו מקור חכמה...

אדוננו מורנו, מאור עינינו, האיר לנו התורה, והוציאנו מאפלה לאורה:

בטוחות עצותיו האמתיות, להוציא נפשות משאול תחתיות, להפך ירידתן לעליות, והעוונות לזכיות:

גדלה רחמנותו עלינו, להוציאנו מעוונינו, אף אם אנו כמו שאנו, הודיענו כי השם עימנו:

דיבורי אמונה שהכניס בנו, הם יחיו אותנו, הם יגבירו נפשותינו, נסבול מה שעובר עלינו:

התבודדות ותפילות שלימד אותנו, לדבר ביננו לבין קוננו, הוא יגמור תיקוננו, וינצח אויבנו:

וידוי דברים של כל אחד לפניו, הם יכפרו עונותיו, יאירו לו אור אין-סוף, לדעת שלטובה כל מארעותיו:

זכותו השאיר אחריו, לכל ההולכים בדרכיו, לכל אחד כפי מעשיו, כאשר ימשיך עליו תיקוניו:

חידוש כמותו מעולם, לא היה מעולם ועד עולם, מהרבה עולמות שמו נעלם, והוא יתקן את העולם, כי זה כל האדם:

טעם כי טוב סחרו, לא יכבה בלילה נרו, עולם נלך לאורו, על ידי רבי נתן תלמידו:

יאוש אינו בעולם כלל, המתקרבים אליו משחת יעל, אם ישליכו חכמתם המדומות, ויעשו כאשר יצום בתמימות:

כלתה נפשנו לשורשנו, אבל מאוד גבר מתנגדנו, כמעט כלינו בהבלינו, ללא עזרת רבנו:

ליקוטי מוהר"ן שהנחילנו רבנו, פותח גידי קשיות לבנו, בל נתפס ברשת שונאנו, ובל נישן ימינו ושנותינו:

מפורסמים רצו להשתרר עלינו, להעבירנו מדעת קודשנו, הודיענו זאת רבנו, כי ממנו לא יהיו חדשות עד משיח צדקנו:

נצח יזכה להפיץ אורו, ועד משיח צדקנו יאיר נרו, והמשיח בדעתו ילחם, הולך ואור עד נכון היום:

ספר מעשיות של שנים קדמוניות, נפולים משבעים פנים להחיות, להשיב בת מלך מדחיות, אשר נפלה בין חילות לא טובות:

עשרה מיני נגינה, האמורות עם התחנה, יתקנו תיקון הכללי, ויעלו שעשועים אשר מימות עולם לא עלו:

פלאות אלו הם קצות דרכו, מי יבין גדלו מי ישיג ערכו, וכל רגע ורגע אשר נחשבו, אשרנו שזכינו עד כה:

ציונו הקדוש קודש קודשים, וכל עת ורגע מחדש חדשים, הבטיח אשר ציונו בתפילה נגשים, יוצאים משאול אף אם עברו עוונות קשים:

קדושתו אשר זכה מרוב פרישותו, על ידי גודל התחזקותו וריבוי תפילתו, אין לבא על תכונתו ודומיה תהילתו:

ראש כל שנה ושנה, צוה להתקבץ על ציונו אומנה, להתפלל עימו יחד ברננה, ולצעוק על נפילת המלכות בכוונה:

שומרים זאת תלמידיו, מדי שנה בשנה, להתראות לפניו, שוברים על זה מניעות עצומות, כי הוא תיקונם המיוחד לפני יודע תעלומות:

תורת השם אשר השיג מרוב גדולתו, מרוב ענותנותו ומגודל קדושתו, הודיע לדרי מעלה "איה מקום כבודו", ולדרי מטה "מלא כל הארץ כבודו":

יעצנו על כל זה רבנו, לשמוח כל ימינו, ובפרט בשבת קודשנו, ולעשות ריקודים על שמחת יהדותנו:

צדקה לתן על בנין אמנותנו, לעשות אויר הנח והזך בכל גדלותינו, לדבר דיבורי אמונה עם כל יודעינו, ולהאמין בהשגחת פרטית בוראנו:

חדש בכל עת רצוננו, בלי להתבלבל ממה שעובר עלינו, לשמוע בקול השם היום, ולהתבודד לפניו יום יום:

קדשת ארץ ישראל להמשיך עלינו, בהדריכנו על אדמתנו, ובזה נזכה לאריכת אפינו, ולנצח כל מלחמותינו:

חזק ונתחזק בנקודות טובותינו, ונדין אותנו לכף זכות ואת חברינו, חכמות ולשונות הגויים נרחק מדעתנו, נחיה חיה עולם בקדושת רבנו:

תם ונשלם שבח לבורא עולם.

חבילת הישועות באומן

  אחים ואחיות, אנא תרמו לטנדר ההפצה הראשון באומן כמו בארץ,  הסוואנות שמשמיעות שירים קדושים ברחבי העיר, עם חסידים חייכנים שיוצאים לאנשים כדי ...