יום ראשון, 15 במרץ 2015

תשדיר רדיו 3 דקות

חשיפה נחמדה באולפן ערוץ 1

Protective Edge of Nanach - Psalm 144 צוק איתן של נ נח - תהלים קמד -

ב"ה מאד מסוגל לאמר תהלים פרק קמד עבור הצלחת כולנו חברים נ נח -- ףץ, כי כל הפרק מדבר על הףץ של השיר חדש.

מתוך ספר לקוטי נ נח: תהלים קמד – לדוד ברוך ה' צורי המלמד ידי לקרב … בפסוק ג': ה' מה אדם ותדעה"ו = נ נח נחמ נחמן מאומן. וזה בכלל רמז על ראש השנה, ובפרט שהר"ת איו"ם. ויש לפרש עוד בס"ד דהנה כל דבר כלול מעשר ספירות וגם 'כולם בחכמה עשית' אז עשר פעמים אד"ם = 450 ואם הוא זוכה עוד לבחינת "מה" אז הוא כבר יגיע ל"ותדעהו" – נ נח נחמ נחמן מאומן!

ועיין שם בכל הפרק. בפסוק ו, ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמ"ם – גמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. - שלח ידיך ממרום פצני.... ע"ש מופיע הרבה פעמים הפ"ץ של המלאך פצפצי"ה הנזכר בפתק. ובפסוק ט: אלהים שיר חדש אשירה לך – השיר חדש – נ נח נחמ נחמן מאומן! ובפסוק יג: מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן – בחי' מלא וגדיש מקו לקו! אלפינו מסבלים – בחי' ברסלב. ויש להעיר למש"כ בפרק, המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה, שגם באצבעות יש להצביע ולחתום נ נח, כמבואר לפנים בספר. וה"י יפתח עינינו להבין עוד רמזים ומהות הדבר אדני יסוד הדברים בפרק זה. אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו (הפסוק האחרון שבפרק) ה'עם שככה לו' בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן (ומובא בכוונות שככ”ה בגמטריא משה)! ה'עם שי-ה-ו-ה אלקיו' עם התיבות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. אשרינו!

יום חמישי, 12 במרץ 2015

תשדיר רדיו 3 מפלגת כולנו חברים נ נח - מהפכה של שמחה

סיפורי מעשיות – מעשה יג – יום חמישי – הקבצן החמישי עם החטוטרת -- מקומו של עולם

סיפורי מעשיות – מעשה יג – יום חמישי – הקבצן החמישי עם החטוטרת

יש לשים לב שהקבצן העור, היה עור לגמרי, וכן החרש, והאלם, וכן הקבצן היה בלי ידים, והקבצן בלי רגלים, ואילו קבצן עם הצואר עקום על כל פנים היה לו צואר רק שהיה עקום, וכן הקבצן עם החטוטרת היה לו על כל פנים גב, ואכן אין נראה לדייק כן, אבל מה שכן יש לדייק הוא שאפילו הקבצן עם הצואר העקום לא היה מוציא שום הבל בעולם הזה, הרי כל הקבצנים בענין שלהם גברו ועלו לגמרי מעל עולם הזה, חוץ מבעל החטוטרת שזכה לתכלית מיעוט המחזיק את המרובה, אבל לא ממש למעלה מן המקום. וצ"ת ביותר, כי באמת מצינו בדברי רבינו בכמה מקומות (לק"מ סא, לקמ"ת א), הענין שצדיקים עולים לדרגה של מקומו של עולם. ויעו' בלקוטי הלכות שמסביר איך שבחי' למעלה מן המקום הוא גבוה מבחי' למעלה מן הזמן (וע' בזה בלקמ"ת סא).


במסכת מנחות (כט:) דחטרי להו לגגיה דחי"ת כלומר חי הוא ברומו של עולם (ופרש"י לגגו של חית, עושין למעלה חוטר כזה, כלומר הקב"ה חי שוכן ברומו של עולם חית היינו חי), ע"כ. הרי מהגמרא שהחטוטרת מראה על מקומו של השי"ת.

יום רביעי, 11 במרץ 2015

יום ראשון, 8 במרץ 2015

יום חמישי, 5 במרץ 2015

יום רביעי, 4 במרץ 2015

יום שני, 23 בפברואר 2015

יום שישי, 20 בפברואר 2015

יום ראשון, 15 בפברואר 2015